Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

For nogle virksomhedstyper skal der forinden en miljøgodkendelse laves en miljøkonsekvensvurdering, og for andre typer virksomheder skal det vurderes, om en ansøgning er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven.

Hvad er en miljøkonsekvensrapport?

Visse offentlige og private projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, er omfattede af reglerne i miljøvurderingsloven, jf. Miljø- og Fødevareministeriets
lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Disse projekter må ikke påbegyndes, før de er miljøvurderet, og der er meddelt bygherren en tilladelse til at påbegynde projektet.

Miljøvurderingen, der før hed en VVM-proces, skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at give det bedst mulige grundlag for såvel den offentlige debat som myndighedens egen miljøvurdering af projektet samt beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelse til projektets realisering.
Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets væsentlige direkte og indirekte indvirkninger på miljøet, herunder virkninger på:

  • Befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed

  • Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

  • Materielle goder, kulturarv og landskab og

  • Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-3.

Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og beskrivelser, som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes af Nordfyns kommune i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til bygherre. Kommunens afgrænsning af rapportens indhold sker bl.a. ud fra oplysninger, som bygherren indleverer sammen med ansøgningsmaterialet, og de svar, som kommunen modtager i forbindelse med denne høring af offentligheden, jf. lovens § 35, stk. 1, punkt 2).

Hvilke oplysninger, der skal offentliggøres ved høringen, er angivet i lovens § 35, stk. 2.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00