Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Miljøvurderingen, der før hed en VVM-proces, skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt.

En miljøkonsekvensvurdering er en vurdering af en virksomhed eller projekts mulige påvirkning af miljøet set fra oven.

Detter gælder for

 • virksomheder der vil starte op eller lave væsentlige ændringer i deres eksisterende produktion
 • planer og programmer som f.eks. lokal- og kommuneplaner
 • større projekter som f.eks. nye cykelstier, nedgravning af rør mv.

Hvad er en miljøscreening?

Hvis din virksomhed eller projekt står på bilag 2 i Miljøvurderingsloven, så skal den lave en screening af de mulige påvirkninger af miljøet.

Screeningen foregår ved at udfylde et skema, der med forskellige synsvinkler vil komme hele vejen rundt om virksomheden, for at afdække hvordan den evt. vil påvirke sit omkringliggende miljø - både under anlæg og under drift.

Skemaet ligger som bilag til Miljøvurderingsbekendtgørelsen og kan hentes på dette link.

Viser screeningen at der ikke er væsentlig påvirkning af miljøet, træffer kommunen afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensvurdering.

Viser screeningen en væsentlig påvirkning af miljøet, skal der laves en fuld miljøkonsekvensvurdering, inden virksomheden må etableres. Dette gælder også hvis en virksomhed vil lave væsentlige ændringer i sin eksisterende produktion.

Hvad er en miljøkonsekvensvurdering?

Hvis din virksomhed eller projekt står på bilag 1 i Miljøvurderingsloven, eller hvis en screening viser, at der er væsentlig påvirkning af miljøet, skal den lave en miljøkonsekvensvurdering der ender ud i en miljøvurderingsrapport og en afgørelse  fra kommunen af om projektet kan fortsætte eller ej.

Undervejs i denne proces bliver offentligheden inddraget flere gange gennem høringer for at sikre, at projektet bliver belyst grundigt.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver derfor projektets væsentlige direkte og indirekte indvirkninger på miljøet, f.eks.:

 • Befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed
 • Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
 • Materielle goder, kulturarv og landskab
 • samt samspillet mellem ovenstående.

Anvendt lovgivning

Reglerne for miljøvurderinger kommer fra:

 • Miljøvurderingsloven.
  Her fremgår det af bilag 1 og 2 hvilke typer virksomheder og projekter, der er omfattet.
 • Miljøvurderingsbekendtgørelsen.
  Her kommer bl.a. screeningsskemaet fra.

Du kan se links til dem begge herunder.

Tænker du på at etablere en virksomhed eller at ændre en eksisterende produktion så er du velkommen til at kontakte kommunen for yderligere information. Benyt evt. kommunens Task Force Erhverv, der hurtigt vil kunne afklare de fleste spørgsmål og evt. skabe kontakt til den relevante sagsbehandler i kommunen.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00