Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Moser og enge

Moser og enge over 2.500 m² er omfattet af beskyttelsen. Mindre arealer af mose eller eng, der ligger i tilknytning til vandløb eller søer, er også omfattet. Endelig er også mosaikker af naturtyperne, der samlet når et areal på 2.500 m², omfattede af beskyttelsen.

Moser, enge og lignende, der naturligt hører til en fredskov, skal bevares som de er, uanset størrelsen.

Moser

Moser er kendetegnede ved en høj grundvandsstand, der gør, at de mere eller mindre konstant er vandmættede - uden dog at være vanddækkede. Vegetationen i moserne er således tilpasset en høj fugtighed.

Tilstanden af beskyttede moser må ikke ændres. For eksempel er det ikke tilladt at ændre vandstanden, at grave, at opdyrke eller at gødske. Det er tilladt at fælde træer.

Enge

Enge er driftsbetingede naturtyper. Det vil sige, at opretholdelsen af enge på sigt vil være afhængige af en drift i form af græsning eller høslæt. Enge, der har været omlagt hyppigere end 7. til 10. år, er ikke beskyttede.

De beskyttede enges tilstand må ikke ændres. Der må ikke uden tilladelse graves søer, plantes træer eller buske, etableres vildtstriber eller på anden måde ændres på engens tilstand.

Hidtil har driften på beskyttede enge kunne forsættes, som før engene blev beskyttet i 1992, men fra den 1. juli 2022 er det forbudt at gøde, sprøjte og omlægge § 3 arealer, jf. Naturbeskyttelsesloven § 4, uanset om det har været en del af den hidtidige lovlige drift.

På drænede enge må drændybden ikke forøges.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00