Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sagsbehandlingsfrister; Sundhed og Rehabilitering

Serviceloven

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Straks, se bemærkning

Serviceloven § 79

Via kommunens seniorhuse, forudsætter tilmelding og betaling af kontingent

Hjælp til husvilde

Anvises efter konkret vurdering

Serviceloven § 80

Tilskud til gruppebaseret hjælp

Tilbydes, hvis relevant

Serviceloven § 82a

Borger henvender sig ved behov i Rådgivningscenter

Tilskud til tidsbegrænset individuel hjælp

Tilbydes, hvis relevant

Serviceloven § 82b

Borger henvender sig ved behov i Rådgivningscenter

Tilbud om støtte i samarbejde med frivillige organisationer

Tilbydes, hvis relevant

Serviceloven § 82d

Borger henvender sig ved behov i Rådgivningscenter

Personlig hjælp

2 hverdage

Serviceloven § 83

Rehabiliteringsforløb

Tilbydes, hvis relevant

Serviceloven § 83a

Efter behov efter faglig vurdering

Aflastning til pårørende

Tilbydes, hvis relevant

Serviceloven § 84

Efter behov efter faglig vurdering

Hjælp til udvikling af færdigheder

6 uger

Serviceloven § 85

Genoptræning og vedligeholdende træning

4 uger

Serviceloven § 86

Ansættelse af person til praktisk hjælp

6 uger

Serviceloven § 94

Tilskud til hjælp

6 måneder

Serviceloven § 95

Borgerstyret personlig assistance

6 måneder

Serviceloven § 96

Ledsager af voksne

12 uger

Serviceloven § 97

Kontaktperson til døvblinde

12 uger

Serviceloven § 98

Merudgifter

3 måneder

Serviceloven § 100

Stofmisbrugsbehandling

2 uger

Serviceloven § 101

Lovbestemt krav

Anonym stofmisbrugsbehandling

Straks, se bemærkning

Serviceloven § 101a

Borger henvender sig ved misbrugscenter

Behandlingsmæssige tilbud

3 måneder

Serviceloven § 102

Tilbud om beskyttet beskæftigelse

2 måneder

Serviceloven § 103

Tilbud om aktivitets- og samværstilbud

2 måneder

Serviceloven § 104

Midlertidigt ophold – betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

4 måneder

Serviceloven § 107

Permanent ophold - betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

4 måneder

Serviceloven § 108

Hjælpemidler

6 uger

Serviceloven § 112

Kontakt inden for 14 dage

Hjælpemidler ved ophør af uddannelse eller beskæftigelse

4 uger

Serviceloven § 112b

Lovbestemt

Forbrugsgoder –køretøjer herunder el-scootere

6 uger

Serviceloven § 113

Kontakt inden for 14 dage

Midlertidige hjælpemidler

Tilbydes, hvis relevant

Serviceloven § 113b

Støtte til køb af bil

18 måneder

Serviceloven § 114

Sagsbehandlingstiden er ændret fra 6 til 18 måneder grundet en stigning i antal ansøgninger.

Boligændringer

12 uger

Serviceloven § 116

Individuel kørsel

4 uger

Serviceloven § 117

Ansættelse af person til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

4 uger

Serviceloven § 118

Pasning af døende

2 hverdage

Serviceloven § 119

Særlig hjælp til udgifter

2 uger

Serviceloven § 122

Sundhedsloven

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Omsorgstandpleje

4 uger

Sundhedsloven § 131

Alkoholbehandling

2 uger

Sundhedsloven § 141

Efter lægefaglig udredning (Selvhenvisning)

Stofmisbrugsbehandling

2 uger

Sundhedsloven § 142

Efter lægefaglig udredning (Selvhenvisning)

Andet

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Afgørelse om berettigelse til akutbolig

Anvises efter konkret vurdering

Lov om almene boliger § 59

Afgørelse om betingelser for frit valg af friplejebolig er opfyldt

4 uger

Lov om friplejebolig § 3, stk. 3 og § 4

Loven blev forlænget til 30.06.2023 i slutningen af december 2022

Udstedelse af socialt frikort

4 uger

Lov om forsøg med socialt frikort § 2