Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Beboerklagenævnet

Her kan du læse om Beboerklagenævnet, der behandler en række tvister i almene lejeboliger

Beboerklagenævnets opgave

Det er beboerklagenævnets opgave at træffe afgørelser i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger i henhold til Lov om leje af almene boliger.

Nævnet kan kun træffe afgørelser inden for de områder, hvor beboerklagenævnet er tillagt kompetence.

Kompetenceområdet

Kompetenceområdet omfatter følgende typer af sager:

Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse, men ikke spørgsmål om huslejens størrelse

 • Mangler ved det lejede
 • Pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen
 • Varme- og vandregnskaber
 • Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder også spørgsmål om udgifternes rimelighed
 • Pålægge udlejer tidsfrister for gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Lejers ret til f.eks. at opsætte vaskemaskine, opvaskemaskine, parabolantenne
 • Betaling for fællesantenne
 • Lejers ret til at forbedre boligen, f.eks. modernisere køkken og badeværelse
 • Overtrædelse af husorden
 • Afregning af beboerindskud eller depositum
 • Spørgsmål om ret til fremleje, bytteret og ret til fortsættelse af lejemålet
 • Beboerdemokratiets beslutninger i forhold til selve beslutningsprocessen, men ikke i forhold til beslutningens indhold
 • Udlejers overholdelse af udlejningsreglerne

Beboerklagenævnet er upartisk

Beboerklagenævnet optræder ikke på den ene parts side, men er upartiske. Det er således ikke beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Forskellen er dog, at nævnets afgørelser ikke kan tvinges igennem over for den part, der pålægges en pligt i afgørelsen. Hvis ikke parterne accepterer nævnets afgørelse, så må de gå i retten og få en dom, som så kan gennemtvinges.

Råd og vejledning

Beboerklagenævnet er heller ikke et rådgivningsorgan, og det yder således ikke vejledning til parterne i en tvist - bortset fra i sager om overtrædelse af husorden.

Hvis man som lejer har brug for råd og vejledning må man søge hjælp enten ved en lejeorganisation, ved retshjælpen eller ved en advokat. Det må forventes, at man skal melde sig ind i lejerorganisationen, hvis man ønsker at få hjælp her. Retshjælp er gratis.

Beboerklagenævnets sekretariat kan alene vejlede om, hvordan man konkret bærer sig ad med at indbringe en sag. I sager om overtrædelse af husorden bistår sekretariatet dog efter anmodning i fornødent omfang sagens parter med afgivelse af skriftlig udtalelser.

Indbringelse af en sag

Hvis man som lejer eller udlejer ønsker beboerklagenævnets afgørelse i en tvist, skal man indbringe sagen skriftligt og vedlægge fornøden dokumentation.

Efter indbringelsen foretager nævnets sekretariat det videre fornødne med hensyn til at få sagen oplyst og forelagt for beboerklagenævnet. 

Det koster 161 kr. at få behandlet en sag i 2023.

Beløbet skal indsættes på kommunens konto i Danske Bank - reg.nr. 4366 og kontonr. 4767194668 med oplysning om ”Beboerklagenævnet og lejemålets adresse”.

Beboerklagenævnets sammensætning

Nævnet er sammensat af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være jurist og bliver beskikket af statsamtmanden efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold, og de bliver udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis større grundejerforeninger og lejerforeninger. 

Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker normalt for en periode på 4 år. 

I perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025 er nævnets medlemmer følgende:

 • Formand: Lars Iversen (Suppleant: Anders Munch-Jensen)
 • Lejerrepræsentant: Peter Madsen (Suppleant: Emil Lundqvist)
 • Udlejerrepræsentant: Kim Johansen (Suppleant: Flemming Jensen)

Reglerne om Beboerklagenævnets organisation og virksomhed finder du i Almenlejeloven

 

Kontaktperson ved Nordfyns Kommune: Helle Birgitte de Neergaard