Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Oftest stillede spørgsmål om vandløb

Bliv klogere på dit vandløb.

Her på siden kan du se de spørgsmål, vi oftest bliver stillet som vandløbsmyndighed. Læs videre og få mere at vide om blandt andet:

  • Dræn
  • Væltede træer
  • Bræmmer
  • Broer

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål her på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte vandløbsmedarbejderne i Nordfyns Kommune.

Dræn

Hvem gør hvad, hvis der opstår problemer med afvandingen?

På ejendomme, som afvander til dræn eller private rørlagte vandløb, er der ofte uklarhed om, hvem der skal gøre hvad, hvis der opstår problemer med afvandingen.

Regulering af åbne og rørlagte vandløb

Hvis den almindelige vedligeholdelse af et åbent eller et rørlagt vandløb viser sig at være utilstrækkelig til at sikre den fornødne vandafledning, kan der søges om tilladelse til at regulere vandløbet.

Bræmmer

Der skal være 2 meter bræmmer langs alle åbne og naturlige vandløb og søer.

Ifølge Vandløbsloven §69 skal der være en 2 meter bred udyrket bræmme langs begge sider af alle åbne og naturlige vandløb og søer. Hensigten med bræmmebestemmelsen er at bevare og beskytte vandløbets brinker mod udskridning, erosion og overfladeafstrømning.

Vandløb der er omfattet af § 69 i vandløbsloven, er naturlige åbne vandløb og søer. Der ligger en konkret vurdering af det enkelte vandløb til grund for, om vandløbet vurderes som naturligt. I vurderingen indgår følgende kriterier:

  • Vandløbet findes på gamle kort fra 1871 (høje målebordsblade) eller ældre.

  • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der kan erkendes på højdekort.

  • Vandløbet er slynget eller der er spor efter tidligere slyngninger.

Væltede træer

Hvad gør jeg, hvis der ligger et væltet træ i mit vandløb?

I offentlige vandløb er det kommunen, der beskærer træer, hvis træerne giver problemer for vandføringen. Det er også kommunen, der fjerner træer, der er væltet ud i vandløbet. Kontakt kommunen, hvis du bliver opmærksom på væltede træer eller træer. der skal beskæres af hensyn til vandløbets vandføring.

I private vandløb er det bredejeren selv, der skal fjerne det væltede træ.

Når man fjerner væltede træer, skal man være opmærksom på ikke at skade vandløbet i forbindelse med arbejdet.

Broer og overkørsler

Alle ændringer eller nybygning af broer og røroverkørsler skal godkendes af kommunen. Det betyder rent praktisk, at du skal sende et projektforslag til kommunen, hvor du beskriver, hvad du har tænkt dig at gøre, hvilket vandløb der er tale om, og hvor på vandløbsstrækningen broen/overkørslen skal ligge/ligger.

Kommunen gennemgår herefter projektforslaget for at vurdere projektets betydning for vandløbets afstrømning og miljø. På baggrund af vurderingen gives der enten tilladelse eller afslag.

En tilladelse vil indeholde en række krav (vilkår) om blandt andet udførelsen af projektet, sikring af afstrømningen og vandløbets biologi, tidsfrister, økonomi og fremtidig vedligeholdelse af broen eller overkørslen, samt eventuelt vedligeholdelse af vandløbet ved og under broen.

Anlægsarbejdet må ikke sættes i gang, før der er givet en skriftlig godkendelse, og før berørte parter har haft mulighed for at klage.

Er der kun tale om reparation af broen eller røroverkørslen, er det ikke nødvendigt at kontakte kommunen. Det kan dog være en god idé at kontakte kommunen alligevel, hvis du ikke er sikker på om der er givet tilladelse til den eksisterende bro eller om den er udformet korrekt.

Hegn og vanding for husdyr

Hvis du benytter arealer ved offentlige vandløb til græsning, skal der være et forsvarligt hegn mindst 1 meter fra vandløbets kant.

Hegningen skal sikre, at husdyrene ikke ødelægger brinkerne og træder sand og jord ned i vandløbet. Nedtrampede brinker og transport af jordmaterialer i vandløbet forringer vandløbskvaliteten og afvandingsevnen.

Hvis der er behov for et vandingssted, findes der forskellige løsninger. Du kan læse mere om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger i folderen ” Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb” som du finder link til herunder.

Det mest hensigtsmæssige vandingssted får man ved, at anvende en mulepumpe. Det kræver ikke tilladelse fra kommunen, så du kan umiddelbart altid sætte en mulepumpe op til dine dyr.

Etablering af alle andre former for vade- og vandingssteder, kræver en tilladelse fra kommunen. En evt. tilladelse vil indeholde vilkår om, at vandingsstedet skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes, så husdyrene ikke kan træde brinkerne ned.

Her under kan du se eksempler på vade- og vandingssteder etableret i Nordfyns Kommune.

Læs mere...

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00