Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Regnvand på egen grund

Håndtering af regnvand på egen grund

Hvorfor holde regnvandet på egen grund?

Lokal håndtering af regnvand nedbringer belastningen på kloaksystemerne under regnvejr. Det bidrager til at mindske overløbet af spildevand til vandløbene og dermed mindre forurening af vandområderne.

Desuden øger det dannelsen af grundvand til gavn for eftertiden, når regnvandet f.eks. nedsives lokalt i stedet for at blive ledt til renseanlægget. Derudover vil en mindre tilførsel af regnvand til renseanlæg føre til en bedre spildevandsrensning.

Lokal afledning af regnvand, også kaldet LAR, kan f.eks. være regnbed, lavning i græsplæne eller faskine.

Vejledninger

Vi anbefaler, at du orienterer dig på LAR i Danmarks hjemmeside. Der er en god beskrivelse af forskellige muligheder for nedsivningsanlæg samt hjælp og vejledning til dimensionering af nedsivningsanlægget.

Der er også god inspiration at hente på haveselskabet.dk/havestof/biodiversitet/.

Lokal afledning af regnvand kan ske på mange forskellige måder. Afledningen af regn bør planlægges på en sådan måde, at der kun sjældent sker opstuvning til terræn, og at der – når vandet opstuver på terræn - er tænkt på en ”Plan B”, så regnvand på terræn kan håndteres/bortledes uden at gøre skade.

Nedsivning af regnvand

Grundejere må selv etablere anlægget til nedsivning af tag- og overfladevand (regnvand) med tilhørende kloakledninger. Alle øvrige anlæg til afledning af tag- og overfladevand, herunder afkobling og tilslutning til kloaksystemet, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Udtræden af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand

Bor du i fælleskloakeret område, hvor både spildevand og regnvand fra din ejendom afledes til den samme kloakledning, kan du ansøge om at udtræde af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand. Det kalder vi også frakobling af regnvand. Hvis du frakobler dit regnvand fra fælleskloakken og i stedet håndtere det på din egen grund, kan du få op til 40 % af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt

For yderlige oplysninger om beløbet og beregning af evt. delvis afkobling af regnvand se vandcenter.dk/frakobling

Sådan ansøger du

Du kan søge om nedsivningstilladelse via byg og miljø, www.bygogmiljoe.dk. Her skal du vælge at oprette et nyt projekt, finde din adresse i søgefeltet og derefter søge efter den ansøgningstype, der hedder: Nedsivning af tag- og overfladevand.

Hvis du samtidigt vil søge om udtræden af spildevandsforsyningen skriver du i feltet - Yderligere dokumentation- at du samtidig ønsker at udtræde af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand. Inkl. oplysning om hvor stor en del af dit regnvand, du vil håndtere selv.

Alternativt kan du indsende en ansøgning på mail til teknisk@nordfynskommune.dk, skriv ”att.: sagsbehandler for Nedsivning af tag- og overfladevand” i emnefeltet.

Ansøgningsblanket kan hentes her.

Hvis du vil ansøge på mail, indgår muligheden for udtræden af spildevandsforsyningen som en del af ansøgningen.

Nordfyns kommune videresender en kopi af ansøgningen til VandCenter Syd til samtykke/vurdering af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Når frakoblingen af regnvand er foretaget, skal du og kloakmesteren udfylde og indsende en færdigmelding til kommunen, så vi kan se, at frakoblingen af dit regnvand er gennemført. Når vi har modtaget færdigmeldingen, sender vi den videre til VandCenter Syd.

VandCenter Syd forbeholder sig ret til at udføre stikprøvekontrol af udførte regnvandsløsninger med frakobling. Tilbagebetalingen sker, når du har fået godkendt din frakobling. Pengene bliver automatisk sat ind på din konto.

Vær opmærksom på

For at kunne udtræde helt eller delvist af spildevandsforsyningen, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  • Din ejendom skal ligge i et område der i spildevandsplanen er udpeget som område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på delvist at ophæve tilslutningspligten. I nuværende plan er det alle fælleskloakerede områder.

  • Der skal være enighed om udtræden mellem grundejeren og kommunen

  • Spildevandsforsyningens samlede økonomi må ikke forringes væsentligt

  • Spildevandsforsyningen skal fortsat kunne fungere teknisk forsvarligt

  • Der skal forinden indhentes en tilladelse hos kommunen til en alternativ bortskaffelse/afledning af tag- og overfladevandet.

I Nordfyns Kommune kan alle ejendomme beliggende i fælleskloakerede kloakoplande udtræde med deres tagvand, som de så herefter håndterer lokalt på grunden. Udpegede områder fremgår af spildevandsplanen.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00