Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Private brønde og boringer

Private brønde og boringer forsyner ofte 1-2 husstande, men kan forsyne op til 9 husstande. Brønde og boringer, der er blevet overflødige, f.eks. fordi en ejendom er blevet tilsluttet et vandværk, skal sløjfes.

Kommunen fører som udgangspunkt tilsyn med, at drikkevandskvaliteten opfylder gældende krav til vandkvaliteten.

I den nye drikkevandsbekendtgørelse er der kommet en del ændringer i forhold til tidligere. En del vandforsyninger er ikke længere omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssigt kontrol – og de skal dermed ikke længere kontrolleres.

Hvis du får vand fra egen brønd eller boring, og du kun bruger vandet til egen husstand, er du ikke længere omfattet af krav om egen kontrol. Du er dermed selv ansvarlig for, at dit vand er rent. Kommunen anbefaler dog, at vand fra private brønde og boringer, der bruges til drikkevand, forsat undersøges hvert 5 år.

Hvis du derimod bruger vand fra din brønd eller boring til kommercielt eller offentligt formål (fx udlejningsformål, dagpleje, vask af malkemaskiner salg af frugt og grønt m.m.), så er du stadig omfattet af drikkevandsbekendtgørelsens krav om kontrol.

Kravene vil i mange tilfælde være skærpet i forhold til de hidtidige krav.

Gratis teknisk tilsyn

Efter aftale foretager kommunen ligeledes et gratis teknisk tilsyn med vandforsyningsanlægget.

Ved et tilsyn ser man på brønden eller boringens indretning, både indvendigt og arealet udenom.

Der foregår en gennemgang af den tekniske opbygning, hydrofor, evt. filtre, rørføring og risiko for indtrængning af overfladevand og jord. Man ser på vandforsyningens placering i forhold til mulige forureningskilder, som gyllebeholder, møddingsplads, ajlebeholder og nedsivningsanlæg.

Ifølge vandforsyningsloven skal kommunen reagere på forhold, hvor vandet til husholdning og anden følsom anvendelse, vurderes at indebære en risiko for sundheden.

Har du mistanke om, at vandkvaliteten ikke er i orden, kan du henvende dig til Natur og Miljø

Sløjfning af brønde og boringer

Brønde og boringer, der er blevet overflødige, f.eks. fordi en ejendom er blevet tilsluttet et vandværk, skal sløjfes.

Dette er vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. september 2007.

Grundvandsbeskyttelse

Forurening kan via gamle brønde og boringer meget hurtigt overføres fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne, hvorfra vi henter vores drikkevand. De gamle boringer og brønde virker som dræn fra jordoverfladen til grundvandet - bl.a. med forurening fra sprøjtemidler.

Sundhedsrisiko

I ubenyttede brønde sker der ofte en kraftig opblomstring af bakterie- og / eller svampevækst. Endvidere vil nitrat- og nitritindholdet ofte være højt i ubenyttede brønde. Drikkes vand fra en sådan brønd, kan det medføre forgiftning for både mennesker og husdyr. Brug af vand fra en ubenyttet brønd kan komme på tale, hvis anden vandforsyning svigter, men bevaring af en sådan "reservebrønd" er meget problematisk sundhedsmæssigt set, og giver falsk forsyningssikkerhed.

Risiko for ulykker

Der er en tendens til, at installationer, der sjældent eller aldrig benyttes, heller ikke vedligeholdes. En brønd udgør en fare for både mennesker og dyr, idet en dårlig vedligeholdt brønd kan være en dødsfælde. Ejendommens ejer ved typisk, at brønden findes, og rammes derfor sjældent selv af ulykker. Det er gæster, specielt børn, det går ud over.

Utilsigtet anvendelse

En ubenyttet brønd bliver af og til brugt som fyldplads for affald eller som nedsivningsanlæg for husspildevand, hvilket yderligere øger risikoen for grundvandsforurening.

Afstandskrav

Kravene i Dansk Standard 441 (1988) til afstand mellem brønde / boringer og forskellige forureningskilder, blandt andet nedsivningsanlæg, kan ofte ikke overholdes.

Vigtigt !!!

Alle brønde og boringer skal sløjfes af et godkendt firma. Hos Geus kan du finde en liste over firmaer, som er godkendt til at foretage sløjfninger af boringer og brønde. Du kan finde listen over godkendte firmaer her.

Mindst 14 dage før sløjfningen udføres, skal dette anmeldes til kommunen på dette skema.

Senest 3 måneder efter sløjfningen er udført, skal det godkendte firma indberette det til GEUS samt sende en kopi til kommunen.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00