Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Grundvandsbeskyttelse

Vores drikkevand stammer fra grundvandet og derfor er det vigtigt, at beskytte grundvandet mod forureninger. Den bedste løsning til sikring af grundvandsressourcen er gennem forebyggelse. Det betyder, at i områder, hvor grundvandet er sårbart, skal der ydes en ekstra indsats for at bibeholde en høj kvalitet af drikkevandet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Områder, som har en Særlig Drikkevandsinteresse (OSD), nitratfølsomme områder, BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), indvindings- og grundvandsdannendeoplande til vandværker er udpeget af Miljøstyrelsen (Staten), på baggrund af grundvandskortlægning af jordlagene på Fyn. Nordfyns Kommune har lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet, hvori kommune, RegionSyd, VandCenter Syd A/S og vandværker forpligter sig på at gennemføre de tiltag, som beskrives i planen.

Den 15.12.2016 vedtog kommunalbestyrelsen indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for hele Nordfyns Kommune. Planen i sin helhed kan ses  her: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Planen vil blive revurderet i løbet 2023.

Tiltag i de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Aftaleparterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der bl.a. har som mål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO (boringsnære beskyttelsesområder).

Nordfyns Kommune har i 2021 gennemført en risikovurdering af vandværkernes udpegede BNBO’er og vurderet om der skal laves beskyttende tiltag.

Vandværkerne er orienteret og er påbegyndt arbejdet med at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00