Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Grundvandsbeskyttelse

Vores drikkevand stammer fra grundvandet og derfor er det vigtigt, at beskytte grundvandet mod forureninger. Den bedste løsning til sikring af grundvandsressourcen er gennem forebyggelse. Det betyder, at i områder, hvor grundvandet er sårbart, skal der ydes en ekstra indsats for at bibeholde en høj kvalitet af drikkevandet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Områder, som har en Særlig Drikkevandsinteresse (OSD), nitratfølsomme områder, BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), indvindings- og grundvandsdannendeoplande til vandværker er udpeget af Miljøstyrelsen (Staten), på baggrund af grundvandskortlægning af jordlagene på Fyn. Nordfyns Kommune har lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet, hvori kommune, RegionSyd, VandCenter Syd A/S og vandværker forpligter sig på at gennemføre de tiltag, som beskrives i planen.

Den gældende plan fra 2016 kan ses i sin helhed her: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Kommunen har udarbejdet forslag til Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse 2024. Kommunalbestyrelsen har den 30. november 2023 godkendt forslaget til planen som er sendt i 12 ugers offentlig høring. Høringen udløber den 28. februar 2024.
Forslaget til Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse 2024 kan læses her. Her kan du også indsende høringssvar.

Tiltag i de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Aftaleparterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der bl.a. har som mål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO (boringsnære beskyttelsesområder).

Nordfyns Kommune har i 2021 gennemført en risikovurdering af vandværkernes udpegede BNBO’er og vurderet om der skal laves beskyttende tiltag.

Vandværkerne er godt i gang med arbejdet med at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere. Der forventes en ny lovgivning på området i løbet af 2024.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00