Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klimaprojekt Bogense FAQ

Spørgsmål og svar om projekt Klimaprojekt Bogense Bybækken

Hvorfor anlægger kommunen et projekt?

Kommunen har fået flere henvendelser fra borgere omkring oversvømmelser fra Bybækken, når der er skybrud. Kommunen kan ifølge vandløbsloven på denne baggrund igangsætte anlæg af et klimaprojekt, som skal afhjælpe de oversvømmelser, som Bybækken forårsager. Projektet er anlæg af en ’omfartsvej’ for vand udenom Bogense by og de lavtliggende områder øst og vest for byen.

Hvad er meningen med projektet?

Projektet skal sikre at regnvand, fra store dele af oplandet rundt om Bogense, kan transporteres væk ved skybrudshændelser uden at det påvirker beboelser og arealer på vejen ud mod havet.

Er klimasikring mod skybrud nødvendig?

Alle forudsigelser om vejret fortæller os, at vejret bliver vildere i fremtiden. Der kommer flere og større regnhændelser, som betyder, at vi skal gentænke den måde vi håndtere og transportere vandet på. 
I Bogense har vi nu lavet en omfartsvej for regnvand udenom Bogense by. Det er ikke muligt at gøre alle steder i kommunen. Derfor skal vi begynde at tænke alternative løsninger, når vi håndterer vores regnvand, f.eks. nedsivning lokalt fremfor at sende regnvandet videre i rør og vandløb. 

Hvorfor graver I ikke Bybækken dybere og bredere?

Hvis Bybækken skal tage fremtidens store regnmængder, skal den kunne tage 4 gange så meget vand som nu. Bybækken løber ind gennem Bogense, og en udvidelse af vandløbets profil er ikke muligt. Bybækken er med til at give Bogense karakter og er et vigtigt kulturhistorisk spor i Bogense By.

Er Bogense et område, hvor klimasikring er nødvendig?

Ja, Bogense området er et fladt inddæmmet havområde. Når terrænet er meget fladt, giver det problemer med at få regnvand fra land- og byområder transporteret ud i havet. Pumpning af regnvand i landvindingslagene er meget vigtigt for at holde hele Bogense området tørt. 

Hvor stor regnhændelse er anlægget dimensioneret til?

Den nye vandløbsstrækning og udvidelsen af Landkanalen er dimensioneret til at føre den mængde regnvand, som vil komme ved en 100 års hændelse med fremskrevet klimaforandringer i 2050. Anlægget er dimensioneret til regnhændelser, som vi endnu ikke har set. 

Hvorfor er anlægget i skoven og langs med Skovvej så stort?

Anlægget kan føre den mængde regnvand, som vil komme ved en 100 års hændelse med fremskrevet klimaforandringer i 2050. Det kan kun betale sig at lave et anlæg, som også er fremtidssikret. 

Vil der fortsat være vand i Bybækken ind gennem byen?

Ja, men kun den mængde, som vandløbet kan indeholde med den nuværende dimension. Vi styrer den mængde vand, som løber ind i Bogense By.

Har Klimaprojekt Bybækken effekt på de havvandsstigninger, som vi så ved ’Ingolf’ den 28. oktober 2017?

Nej, Klimaprojekt Bybækken omhandler alene skybrudshændelser. Beskyttelse mod stormflod sker i dag ved digerne langs kysten og bolværket i Vestergade. 

Vil begge vandløb mellem kolonihaverne og stien bibeholdes?

Ja, både Bybækken og Landkanalen vil være vandførende som i dag. Vi styrer den mængde vand, som løber i disse vandløb. Det betyder, at de drænledninger, som ledes til Bybækken og Landkanalen fortsat vil fungere.  

Hvem betaler mest til projektet?

VandCenter Syd har fået godkendelse af Forsyningssekretariatet til at finansiere 50% af projektet. Kommunens andel er 25 % plus kommunens ejerandel af bygningsmasse og arealer i Bogense og omegn. Derfor skal grundejere i og omkring Bogense kun betale knap 25 % af projektets omkostninger. Klimaprojekter, som dette, skal partsdeles efter, hvilken nytte den enkelte part har af projektet. 

Hvorfor skal nogle ejendomme ikke betale?

Centrum af Bogense ligger på en knold. De vurderes ikke at blive negativt påvirket af oversvømmelser fra Bybækken. Ligeledes er der nogle ejendomme i Vestre Enge, som ligger tilsvarende højt. Vandløbsloven siger, at de ejendomme, som får gavn af projektet, skal være med til at betale for anlægget. 

Ville værdien af min ejendom blive forringet, hvis ikke dette projekt blev gennemført?

Ejendomsværdien kan påvirkes, hvis regnhændelser medfører stor materiel skade i et område. Klimaprojekt Bogense Bybækken er med til at sikre at Bogense by og omegn fortsat er et attraktivt område at bosætte sig i

Udgiften ved møde i marts 2017 var en fordeling over 20 år, hvorfor er man gået væk fra dette?

Bidraget fra den enkelte ejendom er blevet betragteligt mindre efter, at VandCenter Syd har fået godkendt, at kunne medfinansiere projektet. Herved betaler VandCenter Syd 50 % af de samlede udgifter. Derfor vurderes det ikke nødvendigt at fordele udgifter over mere end 10 år. Mere end 90 % af matriklerne bidrager med mindre end 300 kr. pr. år via ejendomsskatten.

Hvorfor skal jeg betale?

Grundejere er selv ansvarlig for at sikre egen ejendom mod klimaforandringer, dvs. oversvømmelser fra vandløb i forbindelse med skybrud og oversvømmelser fra havet i forbindelse med stormflod. Dette er et grundlæggende princip i såvel Kystbeskyttelsesloven og Vandløbsloven. Klimaprojekt Bybækken er med til at sikre mod oversvømmelser ved skybrud. Grundejere kan selv igangsætte projekter eller kommunen kan som interessent foreslå og igangsætte projekter.

Hvorfor skal jeg betale? – Min forsikring dækker skaderne

Forsikringsselskaber er blevet mere opmærksomme på bygningsskade, som følge af regnhændelser. Hvis forsikringsselskaberne i fremtiden sætter nye krav i deres forsikringspolicer, kan Klimaprojekt Bogense Bybækken blive værdifuld for dig som grundejer. 

Hvorfor skal alle betale det samme pr. m2 grund?

Bidragsfordelingen tager afsæt i den fordeling, som var gældende i landvindingslagene før 1982. Boligmatrikler på 1 m2 = 1 part. Landbrugsmatrikler på 1 m2 = 1/20 part. Kommunens rådgiver har vurderet, at denne bidragsfordeling med fordel kan anvendes.
Det er nemlig ikke muligt at sige med 100 % sikkerhed at nogle ejendomme får større gavn af projektet end andre, hvis projektet ikke gennemføres. Der er mange faktorer, som influerer derpå, bl.a. styrken og hvor lokalt skybrud er, hældninger i terrænet, og forhindringer for vandets udbredelse på overfladen i form af placering af byggeri, størrelse på rør, vandløbsprofiler og pumpeanlæg mv. 
Det er muligt at tage rigtig mange faktorer med i en beregning af bidragsfordelingen. Jo flere faktorer, jo dyrere bliver udgiften til bidragsfordelingen. Udgiften til bidragsfordeling skal indgå i projektets omkostninger. Med den nuværende bidragsfordeling holdes udgifterne til administration på et minimum.

Hvad vil det betyde for dyrelivet i Bybækken?

Da der fortsat vil være samme mængde vand i Bybækken, vil dyrelivet i Bybækken ikke bliver påvirket af projektet.

På hvilket grundlag træffer kommunen afgørelse om bidragsfordeling?

Kommunen kan træffe afgørelse efter vandløbslovens §§ 24 og 74, Jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017:

§ 24. Udgifterne i forbindelse med foranstaltningerne afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne. Udgifterne fordeles mellem grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom. 

Stk. 3. Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan indbringes for vandløbsmyndigheden. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje.

§ 74. Vandløbsmyndigheden skal i forbindelse med afgørelser efter denne lov søge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål, herunder bidragsfordeling.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00