Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Indvinding af grundvand

Når der indvindes grundvand, mindskes den naturlige afstrømning til vandløb og søer i området.

Det er kommunens opgave at sikre, at der bliver indvundet vand på et bæredygtigt grundlag. Derfor skal alle, herunder vandværker samt landbrug og virksomheder, have en tilladelse til at indvinde vand.

For at få tilladelse til at indvinde grundvand eller overfladevand, skal der forinden udfyldes og indsendes et ansøgningsskema.

Ny boring

Sammen med ansøgningsskemaet, skal der sendes en tegning over den ønskede placering af boringen. Begge dokumenter skal indsendes til kommunen. Ansøger vil herefter blive kontaktet vedrørende eventuelle supplerende spørgsmål herunder VVM-screening, og der aftales tid for et tilsyn. Her vil det påtænkte boringssted blive besigtiget, og eventuelle spørgsmål til ansøgningen vil blive gennemgået.

Fornyet tilladelse eller ændret brugsformål

Der skal indsendes et ansøgningsskema. Den ansøgte vandmængde vurderes i relation til de vandede arealer og afgrøder. Kan det ansøgte imødekommes, skal der udtages en råvandsanalyse af vandet i boringen / brønden. Der vil blive sendt et brev med information herom. Ansøger vil efter modtagelsen af analyseresultatet blive kontaktet vedrørende eventuelle supplerende spørgsmål, og der aftales tid for et tilsyn.

Der skal ikke tages analyser, hvis det drejer sig om indvinding af overfladevand eller nedsættelse af indvindingsmængden.

Indberetning af årlig indvindingsmængde og pejlinger

Alle vandværker og ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal årligt indberette den oppumpede vandmængde og eventuelle pejlinger til kommunen.

Indberetningen af vandmængder og pejlinger skal sendes digitalt via denne hjemmeside https://nordfyn-vand.geoenviron.dk.

Brugernavn og engangskode til oprettelse er blevet fremsendt af kommunen.
Kommunen udsender ikke mere pejleskemaer direkte til vandværkerne eller ejerne af vandforsyningsanlæggene. Der er dog mulighed for at bruge dette pejleskema.

Bemærk: Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumenteerne højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00