Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Overdrev og heder

Overdrev og heder over 2.500 m² er beskyttede af Naturbeskyttelseslovens §3.

Overdrev

Overdrev findes på tørre, lysåbne arealer, ofte i bakket terræn. Overdrev har traditionelt været anvendt til græsning, og på grund af deres beliggenhed har de sjældent eller aldrig været dyrket op. Overdrev kan være nogle af de mest artsrige lokaliteter - både hvad angår flora og fauna. Overdrevene er afhængige af fortsat græsning eller høslæt for at kunne bevares.

Beskyttede overdrev må ikke dyrkes op, gødes eller sprøjtes. Løbende fjernelse af opvækst af vedplanter vil normalt ikke kræve dispensation.

Heder

Heder findes på næringsfattige, ofte sandede lokaliteter. Typisk er vegetationen domineret af dværgbuske som hedelyng og revling.

Hedernes tilstand må ikke ændres. De må for eksempel ikke opdyrkes, gødes eller sprøjtes. Løbende rydning af opvækst af træer og buske vil normalt ikke kræve dispensation.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00