Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget rådgiver Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i trafiksikkerhedsmæssige spørgsmål og formidler synspunkter mellem kommunen og borgerne om alle emner, der vedrører trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsudvalgets medlemmer:

 • Formand: Anders Thingholm – formand for Teknik- og Miljøudvalget

 • Louise Rasmussen – Driftschef

 • Arne Refer – repræsentant fra vejmyndigheden

 • Vagn Nielsen – repræsentant fra Fyns Politi

 • Trine Baggersen Klitgaard - Repræsentant for Skole- og Dagtilbud
 • Arne Erlund  – repræsentant fra Landdistriktsrådet

 • Palle Yndgaard – repræsentant fra kørelærerforeningen

 • Flemming Radoor - repræsentant for Seniorrådet

 • Gunhild Bentzen - repræsentant for Seniorrådet
 • Vacant - repræsentant for Cyklistforbundet

 • Vibeke Rasmussen - repræsentant for Handicaprådet

Arbejdsopgaver

Her finder du en beskrivelse af arbejdsopgaverne i Trafiksikkerhedsudvalget for Nordfyns Kommune.

Formål

Det lokale trafiksikkerhedsudvalg har som sit formål:

 • at være et rådgivende organ for kommunen inden for trafiksikkerhedsområdet.

 • at være forum for dialog og øget samarbejde mellem skoler, institutioner, politi, vejdirektoratet, organisationer, politikere og den tekniske administration.

 • at deltage i planlægningen af indsatsområder for at sikre bedre adfærd blandt trafikanterne

 • at koordinere det lokale trafiksikkerhedsarbejde på en måde, der sikrer borgernes involvering og engagement

 • at være bindeled mellem det regionale og lokale trafiksikkerhedsarbejde

Trafiksikkerhedsudvalgets kompetencer er alene rådgivende i forhold til Kommunalbestyrelsen og forvaltning, som i sin beslutningsproces og sagsbehandling således ingen høringspligt har i forhold til Trafiksikkerhedsudvalget.

Trafiksikkerhedsudvalgets anbefalinger skal forelægges de politiske udvalg sammen med det øvrige materiale i sagen.

Møde

Der afholdes 2-3 møder om året i trafiksikkerhedsudvalget. Møderne placeres, så der, når budgettet kendes kan drøftes, hvilke indsatser/kampagner der skal arbejdes med det efterfølgende år. Derudover afholdes 1 eller 2 statusmøder.

 • På møderne besluttes hvilke trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og indsatsområder, der skal arbejdes med.

 • Mellem møderne kan der nedsættes projektgrupper, som er ansvarlige for forskellige kampagneområder.

 • Projektgrupperne kan ad-hoc indkalde ressourcepersoner og fagfolk til at deltage i projektarbejdet.

 • Udvalget informerer om sit arbejde gennem referater, som ligges på kommunes hjemmeside. På hvert møde overvejes det om, der er noget som pressen skal informeres om.

Organisation

 • Projektet forankres i Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Park og vej, hvor en medarbejder varetager sekretariatsopgaven for udvalget (indkalde til møder, skrive referat m.v.).

 • Formandsposten varetages af Teknik og Miljø udvalgsformanden i Nordfyns Kommune.

Evaluering

Der laves årlige statistikker for uheldsudviklingen i kommunen. Et årligt notat med hvilke projekter/planer, der er igangsat i udvalget, kan ses på Nordfyns kommunes hjemmeside.