Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Byggeri og jordforurening

Et af Jordforureningslovens formål er at forhindre og forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Bygge- og anlægsprojekter kan komme i konflikt med Jordforureningsloven af flere grunde

50 cm reglen

Ved nybyggeri på arealer med følsom arealanvendelse (bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave, sommerhus, offentligt indsatsområde) har en grundejer pligt til at sikre sig at de øverste 50 cm jord på ubebyggede arealer er ren (§ 72b). Dette kaldes populært for 50 cm reglen. Alternativt kan der på disse arealer etableres varig, fast belægning, såsom fliser, beton, asfalt, SF-sten eller lignende.

50 cm reglen gælder også, hvis arealanvendelsen ændres til følsom arealanvendelse. For en- og tofamilieshuse gælder kravet kun nybyggeri og altså ikke ved tilbygning til eksisterende bygninger.

Kravet om ren overjord gælder fremadrettet, dvs. fra afslutningen af nybyggeriet.

Områdeklassificering

I kommunens jordstyringsregulativ er der udarbejdet en nuanceret områdeklassificering. Områdeklassificeringen udpeger områder, der i udgangspunktet betragtes som lettere forurenede (typisk gamle byområder). Inden påbegyndelse af bygge- og anlægsprojekter bør man således undersøge, hvorvidt det projekterede areal er omfattet af områdeklassificeringen.

Kortlagte arealer

Hvis et areal er registreret som kortlagt efter Jordforureningsloven, skal der søges om tilladelse hos kommunen – en såkaldt § 8-ansøgning – inden bygge- og anlægsprojekter kan påbegyndes. Dette gælder også ved ændring til følsom arealanvendelse. På Region Syddanmarks hjemmeside er det muligt at søge på forureningskortlagte grunde.

Jordflytning

Kommunens jordstyringsregulativ angiver nogle regler for jordhåndtering. Hensigten er at forhindre uhensigtsmæssig spredning af forurenet jord. For eksempel skal man anmelde flytning af jord fra områdeklassificerede arealer til kommunen.

Flytning af forurenet jord skal altid ske til et godkendt modtageanlæg.

Hvis du opdager en forurening - standsningspligt

Hvis der under udførelsen af et bygge- og anlægsprojekt opdages en forurening, skal arbejdet straks ophøre og forureningen skal meldes til kommunen.

Yderligere informationer

Du er altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål angående jordforurening og byggeri.

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk 

Natur og Miljø

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00