Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde ved Tværskov Mølle Å øst for Rue

Nordfyns Kommune har siden oktober 2018 arbejdet med muligheden for etableringen af et vådområde langs Tværskov Mølle Å på strækningen mellem Rue og Tværskov Mølle.

I 2019 gennemførte kommunen en forundersøgelse af området med det formål et belyse mulighederne for et evt. projekt, herunder evt. konsekvenser for de omkringliggende arealer. Projektet beror på frivillig deltagelse fra de involverede lodsejere og Nordfyns Kommune har derfor både under arbejdet med forundersøgelsen og siden været i løbende dialog med disse. Dette har resulteret i et vådområdeprojekt med de tiltag som er angivet på bilag 2-2.5. Det forventes at projektet kan realiseres i efteråret 2021.

Du kan læse hele forundersøgelsen herunder. Bilag til forundersøgelsen kan fås ved henvendelse til kommunen. Der kan dog gennem forhandlingerne med lodsejerne være foretaget enkelte ændringer fra denne.

Projektet er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20 og gennemføres dermed i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Etableringen af vådområder er med til at reducere mængden af kvælstof og fosfor som udledes til de danske søer, vandløb, fjorde og kystvande og vådområderne er derfor en vigtig medspiller i beskyttelsen af miljøet.

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I kan læse mere om denne her: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00