Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Miljøtilsyn i industrien

Nordfyns Kommune har pligt til jævnligt at udføre tilsyn på en række virksomheder. Målet er at skabe et bedre miljø og at begrænse forurening.

Hvilke virksomheder?

Kommunen kan komme på miljøtilsyn alle steder i kommunen, men det er kun virksomheder af en vis størrelse, som skal have regelmæssigt tilsyn. Det er medarbejdere fra kommunens miljøafdeling, som foretager tilsynene.

Hvad er et miljøtilsyn?

Som udgangspunkt skal tilsynet omfatte alle de sider af virksomhedens påvirkning af omgivelserne, som kommunen er myndighed for. Vi ser på luftforurening, støjforurening, spildevand og affald. Vi ser både på om virksomheden overholder de generelle krav i lovgivningen og på, om krav som er stillet til den enkelte virksomhed overholdes.

Den miljømæssige gevinst ved tilsynet vil blandt andet være:

  • at forebygge forurening ved at sørge for, at kemikalier og farligt affald opbevares korrekt

  • at sørge for, at gamle tanke og beholdere til olie og kemikalier tages ud af brug

  • at beskytte jord og grundvand mod uønskede stoffer

  • at røg fra svejsning, fyringsanlæg eller lignende bliver ledt væk uden væsentlig gene for andre

  • at spildevand bliver behandlet så der ikke sker forurening af miljøet

  • at forebygge støj inden det generer andre

  • at orientere om love og regler på miljøområdet

  • at øge bevidstheden om, at miljøforhold ikke alene handler om at spare strøm, men også om påvirkning af omgivelserne med støj, støv, lugt og spildevand

  • at mindske affaldsmængderne ved at producere mindre affald og genbruge, hvis muligt bedre sortering af affald

  • at affald håndteres og transporteres korrekt

Hvordan?

Ofte vil miljøafdelingen varsle et tilsyn med mindst 14. dage, men f.eks. ved klagesager sker tilsynet uanmeldt.

Vi sætter os ind i virksomhedes forhold inden besøget, men det er alligevel en fordel for jer, hvis vi bliver vist rundt af en, som kender produktionen godt, og kan svare på spørgsmål.

Når vi besøger virksomheden vil vi se på miljøforholdene både inden- og udendørs på virksomheden, men vi ser ikke på arbejdsmiljømæssige forhold. Vi ser både på om virksomheden overholder de generelle krav i lovgivningen og på, om krav som er stillet til den enkelte virksomhed overholdes.

Efter tilsynet skriver vi et brev med bemærkninger til overtrædelser af lovgivning eller driftskrav. Et referat af dette brev skal offentliggøres på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside: Digital MiljøAdministration. 

Hvor tit?

Hvis din virksomhed er en mindre virksomhed, f.eks. et autoværksted skal vi se på alle miljøforhold mindst en gang hvert 6. år.

Hvis din virksomhed er en større virksomhed med miljøgodkendelse, Større maskinværksteder, mellemstore fyringsanlæg m.v. vil vi se på alle miljøforholdene mindst en gang hvert 3. år.

I praksis kan vi komme lidt oftere idet vi også har lovmæssige krav til, hvor mange virksomheder vi skal besøge hvert år.

Hvad koster det?

Hvis din virksomhed er af den type, som skal have regelmæssigt miljøtilsyn, skal du betale for den tid vi bruger til forberedelse, tilsyn og afrapportering. Timetaksten er pristalsreguleret og fastsat af Miljøstyrelsen. Her kan du læse mere om brugerbetaling.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00