Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Social tandpleje

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller som har midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, og som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksistandplejen. Der er primært tale om hjemløse, der bor på gaden, samt borgere, der opholder sig på herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Behandlinger i socialtandplejen

I socialtandplejen kan tilbydes to typer behandling, dels akut tandbehandling med henblik på at afhjælpe smerter, andre symptomer og andre akutte tilstande fra tænder og mund, dels funktionsopbyggende behandling, der tager sigte på at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på tænder, som opleves socialt uacceptabel. Der kan også tilbydes behandling i ”fuld bedøvelse” -generel anæstesi, hvis det skønnes nødvendigt ud fra en tandlægefaglig vurdering.


Man skal visiteres til socialtandpleje


Der er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til socialtandplejeordningen. Det kan dog variere fra kommune til kommune hvordan kriterierne bliver fortolket. Det kan også variere, hvem der i praksis visiterer borgeren ind i ordningen. Generel set skal man opfylde tre kriterier for at blive visiteret til ordningen:

1. Man skal tilhøre de mest socialt udsatte grupper dvs. være i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller have midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, være gade-hjemløs, eller være i målgruppen for herberg, varmestuer eller værested på grund af hjemløshed.
2. Man skal have meget svært ved eller slet ikke kunne benytte de øvrige tandplejetilbud i fx omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen.
3. Man skal have et konkret behov for tandpleje som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen.

Som oftest vil det være via et af kommunens aktivitets- og samværstilbud, kommunens gademedarbejdere eller via herberger, varmestuer og væresteder, at der rettes henvendelse til Myndighed Handicap og Psykiatri, der kan visitere til socialtandplejen.


Socialtandpleje, eller specialtandpleje eller omsorgstandpleje?


De borgere, der bliver tilbudt socialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Hovedparten af målgruppen for socialtandpleje er hjemløse, benytter tilbud som væresteder, herberger og varmestuer, eller kan ikke opholde sig i egen bolig. Det betyder, at hovedparten af borgere i målgruppen for socialtandpleje ikke er omfattet af muligheden for direkte henvisning eller visitation til special- eller omsorgstandpleje ved akut behov for tandpleje.

I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under socialtandplejeordningen, dog af kommunen blive visiteret videre til behandling i special- eller omsorgstandplejeordningen, hvis dette synes hensigtsmæssigt ud fra en konkret vurdering. Læs mere om Social tandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje på omsorgstandpleje.org.


Socialtandplejen omfatter:


Akutsmertelindrende behandling, hvorved forstås behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.

• Funktionsopbyggende tandbehandling, hvorved forstås behandling af oral funktionsnedsættelse til borgere, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende.
• Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, hvorved forstås information og instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom.
• Behandlingen omfatter også udlevering af det for behandlingen nødvendige medicin (fx smertestillende medicin og antibiotika).
• Behandlingen tilpasses efter konkret vurdering den enkeltes ønsker og behov samt muligheder for at gennemføre en given undersøgelse eller behandling.


Behandlingerne i socialtandplejen


De mest almindelige behandlinger i socialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, tandudtrækninger og protesefremstilling. Behandlingsmæssigt omfatter socialtandplejen derfor kun den nødvendige behandling af tandsættet så man holdes fri for symptomer og funktionsbegrænsninger.

Efter konkret vurdering kan der tilbydes yderligere behandling eller viderehenvisning til specialtandplejen. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).


Socialtandplejen tilrettelægges sådan at tilgængelighed, tryghed og fleksibilitet tilgodeses under hensyntagen til den enkelte patient og således at klinikken udviser rummelighed og tolerance i mødet med den enkelte.
Behandlingerne udføres af personale med særlig indsigt i og viden om målgruppen.


Nødbehandling


Det skal tilstræbes at socialtandplejen i den enkelte kommune har åbent for nødbehandling på alle hverdage. Hvis en borger, der er visiteret til socialtandplejen, får brug for behandling uden for tandplejens eller tandlægens/tandplejerens almindelige åbningstid, varierer mulighederne for nødbehandling fra kommune til kommune.

I Nordfyns Kommune vil Myndighed Handicap og Psykiatri tage kontakt til social tandplejen, der vil tage kontakt til borger indenfor 2 hverdage.


Regionernes tandpine- og tandlægevagter


I hver region er der oprettet Tandpine- eller Tandlægevagter, som man kan benytte i det omfang, borgeren kan transporteres til Tandpine-/Tandlægevagten. Vær opmærksom på, at man ikke alle steder kan møde op uden forudgående, telefonisk aftale. Og tjek på forhånd, hvad behandlingen koster og om der skal betales kontant. Region Syddanmark har tandlægevagt i Esbjerg og i Odense


Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid


Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes.

Læs mere her:

Socialtandpleje i Nordfyns Kommune

Voksen Myndighed

Voksen Myndighed
Vesterled 8
5471 Søndersø

Dag

Telefontid

Mandag

09.00-11.00

Tirsdag

09.00-11.00

Onsdag

Lukket

Torsdag

14.00-16.00

Fredag

09.00-11.00