Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder kan du være forpligtet til at indgive en anmeldelse til kommunen. Nedenfor kan du læse, hvilke regler der er på området for bygge- og anlægsaffald, og hvordan du indgiver en anmeldelse af det til Nordfyns Kommune

Hvornår skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald?

Ved byggearbejder, der frembringer mere end 1 ton affald, har bygherren pligt til at indgive anmeldelse til kommunen. Byggearbejdet, dvs. nedrivning, renovering, eller vedligehold, må påbegyndes:

  • efter Nordfyns Kommune har accepteret og behandlet anmeldelsen, eller

  • tidligst to uger efter anmeldelsen er indgivet

Screening for problematiske stoffer

Der skal laves en screening for problematiske stoffer, hvis byggearbejdet:

  1. Frembringer mere end 1 ton affald, og/eller
  2. Medfører udskiftning af termoruder fremstillet mellem 1950 og 1977

Screeningen skal udføres for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget. Problematiske stoffer kan eksempelvis være:

  • PCB (poly-chlorerede biphenyler)

  • Klorparaffiner

  • PAH’er (polycykliske aromatiske hydrocarboner)

  • Asbest

  • Tungmetaller

Du kan med fordel benytte dette screeningsskema.

Kortlægning over problematiske stoffer

Hvis udfyldelse af ovennævnte screeningsskema afslører, at der er anvendt problematiske stoffer i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget, eller at du på anden vis er vidende om dette, skal der foretages en kortlægning.

Kortlægning af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf, skal laves i form af analyser, som skal afdække, om byggearbejdet frembringer affald, der kan indeholde problematiske stoffer.

Denne ikke udtømmende liste viser rådgivere som kan anvendes til at foretage kortlægningen over problematiske stoffer.

Repræsenterer du en virksomhed, der laver kortlægning af problematiske stoffer, som ikke står på listen, kan du kontakte dcarls@nordfynskommune.dk, hvorefter din virksomhed vil blive tilføjet.

Det lovmæssige afsæt i ovenstående findes i Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr 2512 af 10/12/2021) kapitel 11 om Særlige regler om private og professionelle bygherrers screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Ansvar og behandlingstid

Det er bygherres ansvar at overholde ovenstående lovbestemmelser ift. screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, samt at bygge- og anlægsaffaldet er sorteret korrekt.

Ved nedrivningsarbejder indsendes kortlægningen af problematiske stoffer sammen med nedrivningsansøgningen, som foregår via den digitale løsning Byg og Miljø.

Ved renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder indsendes kortlægning af problematiske stoffer sammen med anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet, som foregår via den digitale løsning bygningsaffald.dk.

Du anbefales at indsende kortlægning af problematiske stoffer og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald i så god tid som muligt, da Nordfyns Kommune skal have tid til at behandle din sag.

Hvordan anmelder jeg mit bygge- og anlægsaffald?

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald indgives på Bygningsaffald.dk hvor du logger ind med MitID.

Hvis der sker ændringer i din anmeldelse, skal det rettes på bygningsaffald.dk.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00