Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Entreprenører til naturprojekter

Nordfyns Kommunes vand og natur team ønsker at skabe sig et overblik over mulige lokale entreprenører, der kan bidrage til kommende naturgenopretnings- og plejeprojekter.

Nordfyns Kommune gennemfører løbene projekter i vandløb og på naturarealer, både i forbindelse med vandområdeplanerne og andre EU tilskudsordninger, men også projekter som er født lokalt.

De forskellige projekter kan variere meget i type og omfang og ofte indebærer et projekt en kombination af flere tiltag.

Kommunen vil særligt i forbindelse med EU projekter være forpligtiget til at kunne dokumentere prisernes rimelighed og indhenter derfor typisk 2-3 tilbud pr. projekt. Projekterne er dermed ofte afhængige af, at der gives mindst 2 tilbud.

Derfor ønsker Nordfyns Kommune en oversigt over hvilke lokale entreprenører, der kan have interesse i at byde på denne type af opgaver, samt hvor store projekter entreprenørerne har interesse i at byde ind på.

Typiske tiltag som indgår i vandløbsprojekterne er:

 • Udskiftning af vandløbsbund

 • Etablering af sandfang i vandløb

 • Udlægning af gydegrus i vandløb

 • Beplantning langs vandløb

 • Åbning af rørlagte vandløb

 • Evt. med genslyngning af vandløb

Ofte er disse tiltag kombineret og kan være spredt pletvis over en vandløbsstrækning på 5-10 km.

Yderligere arbejder kommunen løbende med etablering af vådområder til kvælstoffjernelse. Arbejdet vil for disse projekter typisk indebære følgende tiltag:

 • Genslyngning af vandløb

 • Omlægning af dræn til overrisling på terræn

 • Blokering af dræn og grøfter

 • Terrænregulering

 • Etablering af adgangsveje

 • Evt. afværgeforanstaltninger som etablering af grøfter og diger

 • Etablering af spang og overkørsler

I forbindelse med naturplejeprojekter kan Nordfyns Kommune få brug for følgende tiltag:

 • Skånsom rydning af pileskud og tagrør med opsamling af afklip i våde naturområder

 • Skånsom stødknusning af pilestød i våde områder

 • Høslæt på både fugtige og tørre naturområder evt. gerne med leslåning

 • Optrækning af vedopvækst på både tørre og våde lysåbne arealer

 • Skånsom rydning af træer på tilgroede mosearealer

 • Forberedelse og tilsåning af vildtbede:

 • afskrælning af muldlag/græstørv med evt. bortskaffelse af jorden

 • Udspredning af sand og grus samt frøblanding

Hvis du som entreprenør kunne have interesse i at deltage i kommunens naturprojekter fremadrettet bedes du sende en mail med nedenstående oplysninger:

 • Navn på firma

 • Adresse på firma

 • Navn på kontaktperson

 • Telefonnummer på kontaktperson

 • Mail for kontaktperson

 • Hvilke typer opgaver du har interesse i

 • Hvis du ikke har interesse i større projekter som vådområdeprojekter eller restaurering af vandløb over et længere stræk må dette meget gerne fremgå

Oplysninger sendes til vandløbsmedarbejder Stefan Hestbech på mail: shestb@nordfynskommune.dk. Spørgsmål kan ligeledes rettes til Stefan på mail eller tlf.: 29 31 40 92

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00