Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budget 2021

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2020 budgettet for 2021

Den 29. september 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2021, som tager afsat i den budgetaftale, der blevet indgået mellem alle partier i kommunalbestyrelsen. Det gælder Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og løsgænger Pia Longet.

Budgetaftalen omfatter markante investeringer i kommunens udvikling og et løft til velfærden samt udsatte børn og voksne. Dermed understreger en samlet kommunalbestyrelse, at kernevelfærd og vækst fortsat har høj prioritet i Nordfyns Kommune. Der bygges således videre på den fremgang og vækst, som har kendetegnet udviklingen i Nordfyns Kommune de senere år. Samtidig prioriteres kernevelfærden til alle kommunens borgere. Det gælder de ældre, børnene, de unge og borgere, der kræver særlig støtte og opmærksomhed.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik har også været omdrejningspunkt for budgetlægningen for de kommende 4 år, hvor fokus har været på at sikre, at måltallet for den ordinære drift med et overskud på 85 millioner kroner og målet om et anlægsniveau på 75 mio. kr. efterleveres. Med den langsigtede økonomiske planlægning sikres det, at der fortsat er fokus på vækst og udvikling af Nordfyns Kommune, hvor de overordnede hovedtal for budgettet i 2021 er som følgende:

  • et overskud af den ordinære drift på 96 mio. kr.
  • anlægsinvesteringer på 75 mio. kr.
  • afdrag på gæld på 16 mio. kr.

I 2021 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 2,0 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)
  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)

Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af diagrammet til højre for teksten.

Budgetaftalen for 2021 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune fortsat er prioriteret højt. Over de næste 4 år er der afsat 300 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 75 millioner kroner er prioriteret i 2021.

Fordeling af anlægsbudgettet på 75 millioner kroner i 2021 mellem udvalgene fremgår af diagrammet til højre.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsområdet anvendes der i 2021 9 millioner kroner, hvoraf de 7 millioner kroner er prioriteret til udvikling af by og land.

12 millioner kroner bliver i 2021 anvendt på områderne inden for Børn og Unge, hvor størstedelen anvendes til igangsætning af en ny institution som erstatning for Børnehuset Adamsminde.

Social- og Sundhedsudvalgets anlægsramme anvendes primært til færdiggørelse af tilbygningen til Møllehaven, hvortil der er prioriteret 11 millioner kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets område anvendes der i 2021 15 millioner kroner, hvoraf ca. 9 mio. kr. prioriteres til stier og stiforbindelser samt renovering af fortove og vejbroer.

På Økonomiudvalgets område er der i 2021 prioriteret 22 mio. kr. til udstykning af parcelhusgrunde i blandt andet Søndersø og Otterup.

Ved at klikke på nedenstående link, kan du læse mere om budgettet.

Indledning med hovedoversigt
Generelle budgetoplysninger
Budgetaftalen
Finansiering
Arbejdsmarkedsudvalget
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Anlægsinvestering
Takstkatalog – Relateret til borgere og erhvervslivet
Takstkatalog – Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger
Oversigter med decentraliseringsaftale
Personaleoversigt
Økonomiske oversigter

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus, Østergade 23
5400 Bogense

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00