Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klimatilpassede lokalplaner

Ved kommunens udarbejdelse af lokalplaner, er der følgende retningslinjer for indarbejdelse af klimatilpasning

Retningslinjer for klimatilpasning i kommuneplanen

1. Klimatilpasning skal indarbejdes bredt i den kommunale planlægningsindsats med fokus på de områder, der er udpeget i risikokortlægningen

Risikovurdering og risikoområder

2. Ved planlægning og indretning af nye by- og boligområder skal risikoen for oversvømmelser fra hav, skybrud og vandløb indgå i vurderingen på et tidligt tidspunkt i processen. Der bør ikke planlægges byudvikling i områder, der har en væsentlig risiko for at blive oversvømmet fra hav, vandløb eller ved skybrud

3. Planlægning og indretning af nye by- og boligområder, bygninger og anlæg bør som udgangspunkt etableres på højtliggende eller tilstrækkeligt beskyttede arealer, så oversvømmelser undgås. Lavtliggende arealer bør friholdes for bebyggelse og fortrinsvis udlægges til formål, som er forenelige med risikoen for oversvømmelse.

4. Ved planlægning af infrastrukturanlæg og vedligeholdelse/ændringer af eksisterende infrastrukturanlæg bør der indgå vurdering af muligheden for at udforme anlægget som det kan bruges som et tiltag mod klimapåvirkninger.

5. Landområder, områder til fritidsformål og friarealer i byzone, hvor der er risiko for oversvømmelse, må ikke uden forudgående vurdering ændres arealmæssigt. Vurderingen skal omfatte områdets anvendelighed til afhjælpende foranstaltninger mod oversvømmelser.

6. Miljøscreening af lokalplaner skal omfatte en vurdering af klimaændringernes påvirkning af lokalområdets kvaliteter og værdier. Sker der lokalplanlægning af et område, hvor der er risiko for oversvømmelse, skal der stilles krav om afhjælpende foranstaltninger, der sikrer områdets kvaliteter og værdier i forhold til klimaændringerne. 

7. Lokalplanlægning indenfor udpegede oversvømmelsesområder ved stormflod, skybrud eller vandløb bør som udgangspunkt sikre, at nye tekniske anlæg eller bebyggelse af en vis værdi ikke oversvømmes ved en 100-års hændelse i 2050 ud fra den til enhver tid gældende klimakortlægning. 

8. Erhverv og industrianlæg, som kommunen vurderer, kan forårsage væsentlig forurening af grundvand og overfladevand, skal placeres på arealer, der er sikret mod oversvømmelse ved skybrud eller højvande.

Regn- og overfladevand i kloakken

9. Separatkloakering (spildevandskloakering med nedsivning eller to- og trestrengede systemer) skal prioriteres hvor det er muligt ved udbygninger og ændringer af kloaksystemet.

10. Tilledning af regn- og overfladevand til kloaksystemet skal begrænses ved nybyggeri og større ændringer ved indførelse af decentrale løsninger, hvor det er muligt. 

11. Udbygninger og ændringer af kloaksystemet skal ske så der ikke sker hyppigere overløb/aflastninger. 

Retningslinjer for klimatiltag

12. Indenfor fremtidige planlagte områder med øget sandsynlighed for oversvømmelse, skal sokkelkoter på nyt byggeri overholde krav om hævet sokkelhøjde på grundlag af en konkret vurdering af oversvømmelsessandsynlighed og værditab ved skade. 

13. Indenfor fremtidige planlagte områder med øget sandsynlighed for oversvømmelse, skal terrænkoter og området generelt tilpasses for at minimere sandsynligheden for oversvømmelse på eget og, hvor relevant, tilgrænsende arealer. 

14. Ved ændringer af eksisterende eller etablering af nye by- eller boligområder, skal tiltag til håndtering af regn- og overfladevand som udgangspunkt indtænkes og udføres med synlige rekreative elementer, der tilfører området en merværdi. 

15. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal der være en konkret vurdering af, om der skal stilles krav om makismalt befæstet areal eller krav om brug af permeable belægning.

Håndtering af regn- og overfladevand

16. Regn- og overfladevand bør i videst muligt omfang håndteres lokalt, ved nedsivning, udledning til vandløb/vandområder eller genbrug af regnvandet som ressource. Der bør efter konkret vurdering stilles krav om dette i lokalplanerne. 

17. Potentielt forurenet regn- og overfladevand skal renses via sandfang og evt. olieudskiller, sandfilter eller lignende renseforanstaltning inden nedsivning eller udledning.

18. Lokal udledning og håndtering af regn- og overfladevand i forbindelse med skybrud skal ske til robuste områder, hvor vandet ikke giver anledning til væsentlig miljø- og naturbelastning. 

19. Etablering af anlæg til lokal håndtering af regn- og overfladevand ved skybrud skal så vidt muligt kombineres med andre funktioner, f. eks. parkeringsplads, veje, stier, grønne områder, friluftsanlæg eller lign.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00