Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Gadekær i kommunen

Gadekær er en betydelig del af vores kulturhistorie i Danmark

Gadekær er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Når du vil oprense gadekær, er det således vigtigt at beskrive, hvor og hvad I gerne vil ændre i gadekæret.

Inden I går i gang med at vedligeholde, oprense eller andet ved og i et gadekær er det altid en god idé at ringe til Natur og Miljø afdelingen i Nordfyns Kommune. Vi vil meget gerne hører om jeres idéer og ønsker og vejlede jer så godt som muligt.

Ønsker I at vedligeholde eller oprense gadekær og omgivelser skal I:

 • Vær konkrete på hvad I ønsker og hvilke planer I har fremadrettet.

 • Brug gerne skema nederst på siden som inspiration.

 • Kontakt Natur og Miljø

 • Vi vil besigtige gadekæret, gerne sammen med jer så vi kan få en dialog om jeres ønsker.

 • Mange tiltag omkring gadekæret kan lade sig gøre uden tilladelse, se liste nederst på siden

 • Oprensning af gadekær vil altid kræve tilladelse.

 • Inden oprensning skal der tages en analyse af det slam, der skal graves op. Analysen af slammet vil afgøre, hvordan slammet skal bortskaffes.

 • Derfor skal I kontakte et firma, der kan foretage disse analyser af slammet.

 • Hvis slammet viser sig at være rent, så kan der gives tilladelse til at sprede det på landbrugsjord eller lægge det på brinken af søen i et tyndt lag. Placering af slam på søens brinker skal aftales med Nordfyns Kommune.

 • Hvis slammet viser sig at være forurenet, vil det afhænge af forureningsgraden, hvordan det skal bortskaffes

 • Inden I går i gang, skal dispensation til oprensning i offentlig høring i 4 uger.

 • Af hensyn til dyrelivet i gadekæret, skal oprensningen udføres fra d. 1. oktober og frem til d. 1. marts.

Nordfyns Kommune kan kontaktes på tlf. 64 82 82 82 eller på mail teknisk@nordfynskommune.dk

Håndtering af slam

Når slam fjernes skal det analyseres. Der skal analysere med ’jordpakken’. I jordpakken analyseres der for forskellige komponenter, herunder især tjærestoffer (PAH’er) og 6 tungmetaller.

I gadekær, hvor der gennem mange år er tilstødt vejvand, vil der ofte være et højt indhold af tjærestoffer og tungmetaller. Disse kommer fra udstødning fra biler og fra dæk og andet spild på vejene.

For at minimere udgiften til at bortskaffelse af slam, kan du lægge det op på brinken til afvanding. Når det er fast materiale, skal slammet bortskaffes til godkendt modtager. Hvis det er en større oprensning, er det muligt at anvende geotubes (sække) til afvanding af slam. Slammet skal ligge på bringen, således at vandet løber tilbage i gadekæret. Det forurenende vand må ikke kunne løbe til andre arealer eller til vejarealer.

Lidt om naturbeskyttelsesloven

Søer på over 100 m2 er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Søens bredzone hører med til det beskyttede areal. Søens omgivelser kan i nogle tilfælde været beskyttet som en anden naturtype (typisk eng eller mose). Den vejledende registrering af beskyttet natur kan ses på Danmarks Miljøportal.

Beskyttelsen betyder, at der ikke må ændres i tilstanden af søen. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til tilstandsændringer. Der kan typisk gives dispensation, hvis der er tale om en forbedring af den beskyttede naturtype.

Meget af forskønnelsen af gadekær foregår i søens omgivelser, som typisk ikke er beskyttede. Derfor er det vigtigt at beskrive, hvilke tiltag man ønsker at gennemføre ved og i gadekæret.

Eksempler på tiltag i omgivelser, der umiddelbart ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven

 • Fælde træer - evt. med stub-/rodfræsning

 • Fjerne høje urter (brændenælde ol.)

 • Sætte bord-/bænkesæt op

 • Reparere/vedligeholde eksisterende hegn

 • Opstille infotavler

 • Etablere shelter (kræver landzonetilladelse)

Kontakt

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00