Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Når vinteren kommer

I vinterperioden vil snerydning og saltning på Nordfyns Kommunes veje finde sted som angivet i det efterfølgende.

Glatførebekæmpelse

 • Der vil blive foretaget præventiv saltning på alle store veje alle ugens dage hele døgnet.

 • Saltningen udføres alle ugens dage på mindre veje og stier i tidsrummet fra kl. 5.00 til kl. 20.00.

 • Saltning på de mindste veje (C veje) foretages kun undtagelsesvist.

Snerydning

 • Snerydning udføres hele døgnet alle ugens dage på store veje.

 • Snerydning foretages alle ugens dage på mindre veje og stier i tidsrummet fra kl. 5.00 til kl. 20.00.

 • Der foretages ikke snerydning på de mindste veje i byområderne. Snerydning på de mindste veje på landet foretages kun undtagelsesvist.

 • Snerydning bliver prioriteret med de største og mest trafikerede veje først, og dermed må de mindste veje vente til sidst.

Grundejeres forpligtigelser i byer og bymæssig bebyggelse

 • Ejerne af ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti, har pligt til at snerydde og salte / gruse ud for ejendommen.

 • Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald og i færdselskrævende omfang, snebunker skal henlægges på det resterende areal på fortov eller vej, IKKE på cykelstien.

Grundejeres forpligtigelser på landet

 • Personer, der har vedligeholdelsespligten på private fællesveje, skal rydde vejene for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre.

 • Ejer af private veje har pligt til at snerydde og salte / gruse.

Glatførebekæmpelse

 • Skal udføres snarest muligt ved at bestrø færdselsarealet med grus, sand eller lignende. Tillige har grundejeren pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

 • Det henstilles grundejeren at begrænse andre kemiske optøningsmidler end almindeligt salt / vejsalt ved glatførebekæmpelsen.

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser (word-dokument)

Link til kort over A - B - C veje

Kort over vinterbekæmpelse.

Webtilgængelighed

Der kan være dokumenter på siden, der ikke er webtilgængelige i den grad, som du har brug for.

Har du brug for dokumenterne i en mere tilgængelig version, er du velkommen til at kontakte os på vejogpark@nordfynskommune.dk

Vej & Park - Materialegården