Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde ved Jersore

I efteråret 2023 har Nordfyns Kommune igangsat en forundersøgelse af mulighederne for at etablere et vådområde ved Jersore.

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som påvirker vore sårbare kystvande og samtidigt skabe forudsætninger for at området kan udvikle sig til strandeng. Området afvander til Nordlige Bælthav, som er et sårbart kystområde. I forhold til natur og biodiversitet vil en ekstensivering og vådgøring af arealet også være et væsentligt tiltag.

En forundersøgelse af mulighederne for at etablere et vådområde består af både en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse og der undersøges et areal på 63 ha.

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Jersore vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet. Den tekniske undersøgelse skal beskrive områdets eksisterende forhold ved hjælp af opmålinger og indhentning af viden om området, dernæst skal der udarbejdes projektforslag, som skal konsekvensvurderes. Der udarbejdes næringsstofbalancer og hydrologiske forhold beskrives grundigt både før og efter et evt. projekt.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive ejendomsstrukturen, tilslutningen til projektet, samt udarbejde et budget for lodsejerkompensationer.

Før forundersøgelsens opstart er lodsejerne blevet inviteret til fælles orienteringsmøde. På mødet er der blevet oplyst om forundersøgelsens indhold og lodsejerne har givet deres input til forundersøgelsen i form af lokal viden. Det udarbejdede projektforslag skal, så godt som muligt, rumme lokale udfordringer eller ønsker til udformningen. Deltagelse i projektet er frivilligt og med kompensation. Forundersøgelsen forventes færdig ultimo 2024.

Vil du læse mere om vådområder, så se på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Kvælstof- og fosforvådområder - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00