Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klimaprojekt Bogense By

Du kan på denne side finde information om klimaprojektet for Bogense By.

Formålet med klimaprojekt Bogense Bybækken er, at sikre Bogense by og omegn mod oversvømmelser og opstuvning af vand ved store fremtidige regnhændelser.

Der er etableret en ’omfartsvej’, så vandet ledes udenom Bogense ved større regnhændelser. 

Torsdag den 25. januar 2018 blev der åbnet for overløbet til den nye vandløbsstrækning.

Projektet er dimensioneret til at modstå en 100 års regnhændelse fremskrevet til klimaforhold i 2050. Dette betyder, at der sikres mod regnhændelser, som vi endnu ikke har oplevet.

Projektet er en del af Nordfyns Kommunes Klimatilpasningsplan. Klimasikring af Bogense by er prioriteret højt.

Du kan se projektets endelige linjeføring her

Det nye vandløb har fået et navn

Inden sommerferien satte Nordfyns Kommune en konkurrence i gang, hvor borgere kunne foreslå et nyt navn til det nye vandløb ved Fredskoven, som er en del af klimasikringen af Bybækken.

Nu er det officielle navn vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Det blev: Bogense Skovbæk.

Grundejers rolle

Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre sin egen ejendom mod ekstreme regnhændelser.

Kommunens rolle

Kommunen har på baggrund af henvendelser fra lodsejere igangsat projektet. Kommunen har besluttet at facilitere et projekt, som sikrer, at Bogense by og omegn ikke påvirkes negativt ved ekstreme regn hændelser.

Kommunen er lodsejer og dermed part i projektet på lige fod med alle andre parter i projekter, da kommunen er ejer areal og ejendomme indenfor området, som får gavn af projektet.

Kommunen har en forpligtigelse til at vedligeholde vandløbene i overensstemmelse med vandløbsregulativet. Der føres ofte tilsyn med vandløbene omkring Bogense.

Økonomi

Udgifter til et klimaprojekt skal partsdeles med de, som har gavn af projektet, jf. Vandløbsloven. Kommunens rådgiver har vurderet, at Kommunen, VandCenter Syd og en bred kreds af lodsejere får gavn af projektet. 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udgifter til klimaprojekter skal partsdeles med de lodsejere, som vurderes at få gavn af klimaprojektet.

Omkostningen for lodsejere er væsentligt reduceret, da VandCenter Syd nu bidrager med 50 %.

Parter i projektet

VandCenter Syd har fået godkendt at kunne medfinansiere projektet, fordi vandløbsvandet belaster regnvands- og kloaksystemet.

Nordfyns Kommune er ejer af ejendomme, veje, grønne arealer mv. 

Ejendomme tæt på Bybækkens forløb: Disse ejendomme er allerede i dag eller vil i fremtiden blive direkte berørt ved ekstreme regnhændelser, hvis Bybækken ikke kan rumme vandmasserne.

Ejendomme i oplandet: Disse ejendomme ligger i dag i områder, som får pumpet vand væk via kanaler i området, og som derfor får en fordel ved, at regnvand ikke stuver op i kanalerne, hvormed ejendommene fortsat kan aflede regnvand fra arealet til kanaler, selvom det regner meget.

Kort over projektets parter i Bogense og omegn

Du kan se afgrænsningen af områder med lodsejerparter på kortet her under. Du kan klikke på hver matrikel og se hvor meget matriklen forventes at bidrage med.

Se kortet med lodsejerparter her.

Afgrænsningen af parter tager afsæt i afgrænsningen af de nuværende landvindingslag, da dette er de ejendomme, som ligger i et område, hvor overfladevand bortledes via afvandingskanaler med pumpeanlæg samt ejendomme beliggende i et område (ud fra højdekurver under kote 2 meter), som kan forventes oversvømmet ved en 100 års regnhændelse, fremskrevet til 2050.

Bemærk at der på kortet er enkelte "øer", markeret med skravering, der ikke er med som parter, idet de ligger højere end kote 2 m.

Bemærk at hele matriklen er vist men kun det inde for afgrænsningen er en del af bidragsfordelingen.

Fordeling af omkostninger

Der er følgende fordeling af omkostningerne:

Kommunen: 25 % + kommunens andel ift. ejerskab af ejendomme, veje og grønne arealer

VandCenter Syd: 50 % 

Lodsejere i Bogense og omegn: under 25 %

Bidragsfordelingen for lodsejernes andel er gjort så enkel som mulig. Der er enten tale om en matrikel med en bygningsmasse eller en matrikel uden bygningsmasse, dvs. landbrugsjord, grønne arealer mv. Arealer med bygningsmasse udgør en part per 1 m2 og grønne arealer mm. udgør 1:20 part per 1 m2. En part anslås at koste maks. 17 øre per år.

En overslagsberegning viser følgende:

En ejendom med grundareal på 1.000 m2 har et samlet bidrag på maksimalt 170 kr. pr. år inkl. moms i 10 år. 

Landbrugsarealer, grønne områder, veje mv., med grundareal på 1 ha har et samlet bidrag på 85 kr. pr. år inkl. moms i 10 år. 

I marts 2017 blev der i forbindelse med det offentlige møde fremlagt en foreløbig bidragsfordeling. Denne lød på 120 kr. pr. år ekskl. moms (svarende til 150 kr. inkl. moms) i 20 år for 1000 m2 bebyggede arealer eller 2 ha grønne arealer.

Det oplyste omkostningsniveau pr. part er væsentlig lavere end oplyst på mødet i marts 2017.  Derfor er bidragsperioden ændret til kun 10 år i stedet for 20 år, idet mere end 80 % af matriklerne kun skal bidrage med under 200 kr. årligt i 10 år.

Det nu oplyste omkostningsniveau er et skøn for det maksimale niveau, da der endnu mangler en omlægning af en gasledning.

Tabellen herunder viser fordelingen af betalingers størrelse.

Tabellen viser fordelingen af betalingers størrelse

Antal matrikler

Interval i kroner pr. år

Kroner pr. år

% af det samlede antal matrikler

203

1-50

≤50

18,5 %

258

51-100

≤100

42 %

434

101-200

≤200

81,5 %

96

201-300

≤300

90 %

52

301-500

≤500

95 %

56

>500

>500

5 %

Matrikler i alt

1099

Ejendomme i alt

909

Tabellen viser at 90 % skal betale 300 kr. eller mindre pr. år i 10 år, mens kun 5 % skal betale mere end 500 kr. pr år i 10 år.

Der kan klages over bidragets størrelse til taksationsmyndighederne og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tidsplan

Projektet blev afsluttet og indviet den 19. juni 2018.

Bemærk:

Dokumenterne herunder opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00