Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Projekt Bogense Kystdiger

Information om Projekt Bogense Kystdiger

Du kan på denne side finde information om høringsfasen i Projekt Bogense Kystdiger.

Projekt Bogense kystdiger er den 25. januar 2024 godkendt af kommunalbestyrelsen.

Læs pressemeddelelsen her

Der er sendt information ud til de berørte parter i projektet med nærmere information.

Planlægningsdelen

For godkendelse af planlægningen henvises til kommunalbestyrelsens dagsordenspunkt nr. 438 af 25. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen har godkendt og vedtaget udkast til endelige planer for Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 2023/24, Bogense Kystdiger og i den forbindelse:

  1. Godkendt de aftalte ændringer med staten, jf. bilaget Indsigelse fra staten og frafald af samme.
  2. Godkendt administrationens forslag til konkrete rettelser i planlægningen, jf. bilaget Indsigelser, høringssvar m.m. vedrørende Lokalplan 2023/24, Bogense Kystdiger og Kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger.
  3. Godkendt udkast til den sammenfattende redegørelse for planlægningen, jf. bilaget Sammenfattende redegørelse for Bogense Kystdiger.

Offentliggørelsen af beslutningen kan findes på dette link: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 7 og Lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger - Nordfyns Kommune

Det konkrete projekt

For godkendelse af det konkrete projekt henvises til kommunalbestyrelsens dagsordenspunkt nr. 442 af 25. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til og truffet afgørelse om:

  1. Afgørelse efter Kystbeskyttelseslovens § 3 - afgørelse om kystbeskyttelsesforanstaltningen inklusiv bidragsfordelingen.
  2. Afgørelse om endelig godkendelse af vedtægter efter Kystbeskyttelseslovens § 7 stk. 3.
  3. Afgørelse om ophævelse af eksisterende vedtægter, bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 7, og bidragsfordeling for kystbeskyttelse i henhold til Vandløbslovens §41.

Afgørelsen og tilhørende Bilag for afgørelserne af det konkrete projekt ses herunder, hvor du også kan se den seneste version af bidragsarket.

Offentliggørelsen af beslutningen kan findes på dette link: Tilladelse til kystbeskyttelse på 7,5 km strækning omkring Bogense.

Projektet gå dermed snart ind i en ny fase, hvor projektet endelige detailprojektering skal på plads og planlægningen af den konkrete udførsel planlægges. Projektet forventes at blive sendt i EU udbud i løbet af 2024.

Det er målet, at Nordfyns kommune kan tage det første spadestik til etableringen at de nye kystdiger primo 2025.

Baggrund

Nordfyns Kommune har besluttet at igangsætte et kystsikringsprojekt til beskyttelse af Bogense mod stormflod. I projektets skitsefase blev digernes og afvandingssystemernes tilstand i dag, samt en fastsættelse af det niveau, byen og omegn bør sikres til, fastlagt. Dette niveau fastsættes under hensyntagen til byens forventede udvikling og de klimatiske forandringer i det tidsrum den nye sikring ventes at holde.

Bogense har udviklet sig betydeligt siden digerne blev bygget, og der er derfor større værdier at beskytte. Samtidig ventes både en generel havvandsstigning og kraftigere storme og dermed også stormfloder. Derfor er der flere gode grunde til at sikre byen yderligere i fremtiden.

Projektet har i april og maj 2023 været 8 uger i høring i forhold til miljøvurdering og udkast til bidragsfordelingen. Miljøvurderingen skal redegøre for, at projektet ikke påvirker miljøet negativt, mens bidragsfordelingen afgør, hvordan udgifterne til projektet skal fordeles.

På baggrund af den efterfølgende behandling af høringssvar og politiske proces er det besluttet at revidere modellen for bidragsfordelingen. Den nye fordelingsmodel blev i løbet af november 2023 politisk godkendt at sende i fornyet høring i 4 uger.

Den nye høring forløb i perioden 5. december 2023 til 2. januar 2024.

Er du part i projektet, vil du have modtaget et brev via digital post.

Tidligere Høringer

Miljøvurdering og bidragsfordeling var i høring i perioden 16. marts 2023 til 12. maj 2023. Den færdige hvidbog er udkommet og kan nu læses her.

På baggrund af høringssvarene foretager Nordfyns Kommune eventuelle tilretninger af projektet før den endelige tilladelse til projektet.

Der blev afholdt 3 borgermøder den 17. april på Kulturhuset Støberiet på Bogense Havn samt et ekstra opfølgningsmøde den 8. maj på Bogense rådhus.

Her fik alle parterne i sagen lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med bemærkninger til projektet.

Partsdelingen for projekt Bogense Kystdiger blev desuden sendt i fornyet høring i 4 uger i perioden 5. december 2023 til 2. januar 2024.

Materiale til brug for høringen december 2023

Du finder referatet fra beslutningen i kommunalbestyrelsen her: Kommunalbestyrelsen 2022-2025 - Bogense Rådhus, Byrådssalen (nordfynskommune.dk)

Du kan også læse mere information omkring den nye partsdeling herunder:

Se her: Et par forklarende videoer om projektet

Projektbeskrivelse og -område

Projektet er inddelt i 12 delstrækninger, der forløber fra Brydemade vest for Bogense til Stegø Mølle øst for Bogense. Nederst i dette afsnit er en henvisning til 12 kvikguides, hvor du hurtigt kan få et overblik over hver enkelt delstrækning.

På de 12 strækninger er en række forskellige løsninger i spil alt afhængigt af, hvilken påvirkning kysten udsættes for. De fleste steder er der tale om diger med stensikring, da den største fare her er oversvømmelse til lavtliggende områder. Der er dog også et antal strækninger, hvor der pågår en erosion, som truer veje, bygninger eller anlæg de næste 50 år. På de strækninger, hvor der er mindst plads at arbejde på, hovedsageligt langs Stegøvej, anlægges der desuden en lav højvandsmur.

Find kvikguides over de 12 strækninger her eller i menuen i bunden af siden.

Læs Miljøvurderingen og de tekniske tegninger her.

Læs her: Svar på tidligere stillede spørgsmål

Parter

Udgifterne til projektet fordeles efter en såkaldt bidragsfordeling, som følger en række nærmere beskrevne principper. I projektet ses på, om man får direkte eller indirekte gavn af projektet. Alle bidrager som minimum med et administrationsbidrag (tilligere omtalt som ”solidarisk bidrag”).

Indirekte gavn er, når selve ejendommen ikke oversvømmes, men at den infrastruktur, man er afhængig af, bliver oversvømmet. Det kan fx dreje sig om, at adgangsvejen til ejendommen oversvømmes.

Direkte gavn er, når et område ligger så lavt, at ejendommene vil blive oversvømmet, hvis digerne ikke var der. Disse ejendomme vil blive pålagt et større bidrag til kystsikringen, da de vil blive udsat for direkte materiel skade i tilfælde af oversvømmelse.

Der er derudover en række specielle hensyn, der fx handler om kælder, anden bygningsmasse, berørt landbrugs- eller naturareal, offentlige veje, p-pladser og forsyningsselskaber.

Oplysninger om den gamle bidragsmodel, jf. den i første omgang udsendte bidragsmodel kan du læse på denne side med materiale vedr. 1. høring

Bogense dige- og pumpelag

Parterne i projektet giver ret til medbestemmelse i det pumpe- og digelag, som oprettes i forbindelse med projektet.

I projekter som dette oprettes der typisk lag, som skal varetage parternes interesse i kystbeskyttelsen. Disse lag oprettes af kommunen, men styres som en forening med generalforsamling og bestyrelse – kommunen har blot en tilsynsforpligtigelse.

Det er dette system, som allerede i dag findes i og omkring Bogense. Her er for nuværende tre bynære lag – Bogense vestre digelag, Landvindingslaget Bogense Østre Enge og Landvindingslaget Bogense Vestre Enge. Dertil ligger Pumpelaget ”Fogense Enge” i Fogense.

I Projekt Bogense Kystdiger foreslås det, at disse fire lag slås sammen i ét samlet pumpe- og digelag: Bogense Pumpe- og Digelag. Det ensretter vedtægterne for lagene og sikrer, at laget kan udføre en samlet indsats ift. kystsikringen. Det sikrer desuden lagene en større finansiel styrke.

Læs her:

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00