Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Projekt Bogense Kystdiger

Information om Projekt Bogense Kystdiger

Du kan på denne side finde information om høringsfasen i Projekt Bogense Kystdiger.

Bemærk:
Den færdige hvidbog er udkommet og kan nu læses her.

Nordfyns Kommune har besluttet at igangsætte et kystsikringsprojekt til beskyttelse af Bogense mod stormflod. I projektets skitsefase blev digernes og afvandingssystemernes tilstand i dag, samt en fastsættelse af det niveau, byen og omegn bør sikres til, fastlagt. Dette niveau fastsættes under hensyntagen til byens forventede udvikling og de klimatiske forandringer i det tidsrum den nye sikring ventes at holde.

Bogense har udviklet sig betydeligt siden digerne blev bygget, og der er derfor større værdier at beskytte. Samtidig ventes både en generel havvandsstigning og kraftigere storme og dermed også stormfloder. Derfor er der flere gode grunde til at sikre byen yderligere i fremtiden.

Projektet har i april og maj 2023 været 8 uger i høring i forhold til miljøvurdering og udkast til bidragsfordelingen. Miljøvurderingen skal redegøre for, at projektet ikke påvirker miljøet negativt, mens bidragsfordelingen afgør, hvordan udgifterne til projektet skal fordeles.

Se her:  Et par forklarende videoer om projektet

Høring

Miljøvurdering og bidragsfordeling har været i høring i perioden 16. marts 2023 til 12. maj 2023.

Der er indkommet mange høringssvar, som vi nu er i gang med at se på og inddrage i processen. Der vil i den forbindelse bl.a. blive udarbejdet en hvidbog, som vil blive gjort tilgængelig her på siden forventelig juli måned.

På siden her kan du finde alle de informationer, der relaterer sig til projektet. I høringsperioden har alle måtte komme med høringssvar til miljøredegørelse og bidragsfordeling. På baggrund af høringssvarene foretager Nordfyns Kommune eventuelle tilretninger af projektet før den endelige tilladelse til projektet.

Der er afholdt 3 borgermøder den 17. april på Kulturhuset Støberiet på Bogense Havn samt et ekstra opfølgningsmøde den 8. maj på Bogense rådhus.

Her fik alle parterne i sagen lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med bemærkninger til projektet.

Projektbeskrivelse og -område

Projektet er inddelt i 12 delstrækninger, der forløber fra Brydemade vest for Bogense til Stegø Mølle øst for Bogense. Nederst i dette afsnit er en henvisning til 12 kvikguides, hvor du hurtigt kan få et overblik over hver enkelt delstrækning.

På de 12 strækninger er en række forskellige løsninger i spil alt afhængigt af, hvilken påvirkning kysten udsættes for. De fleste steder er der tale om diger med stensikring, da den største fare her er oversvømmelse til lavtliggende områder. Der er dog også et antal strækninger, hvor der pågår en erosion, som truer veje, bygninger eller anlæg de næste 50 år. På de strækninger, hvor der er mindst plads at arbejde på, hovedsageligt langs Stegøvej, anlægges der desuden en lav højvandsmur.

Find kvikguides over de 12 strækninger her eller i menuen i bunden af siden.

Læs Miljøvurderingen og de tekniske tegninger her.

Læs her: Svar på tidligere stillede spørgsmål

Parter

Udgifterne til projektet fordeles efter en såkaldt bidragsfordeling, som følger en række nærmere beskrevne principper. Vi har i projektet valgt at skele til, om man får direkte eller indirekte gavn af projektet. Dertil er der et solidarisk bidrag, som alle inden for projektområdet betaler.

Indirekte gavn er, når selve ejendommen ikke oversvømmes, men at den infrastruktur, man er afhængig af, bliver oversvømmet. Det kan fx dreje sig om, at adgangsvejen til ejendommen oversvømmes. Dette drejer sig om ca. 2.100 matrikler.

Direkte gavn er de ca. 1.600 matrikler, der ligger så lavt, at ejendommene vil blive oversvømmet, hvis digerne ikke var der. Disse ejendomme må forvente at blive pålagt et større bidrag til kystsikringen, da de vil blive udsat for direkte materiel skade i tilfælde af oversvømmelse.

Der er derudover en række specielle hensyn, der fx handler om kælder, anden bygningsmasse, berørt landbrugs- eller naturareal, offentlige veje, p-pladser og forsyningsselskaber. De nærmere detaljer herfor, kan læses af ’Baggrundsnotat vedr. bidragsfordeling’, som fremgår nedenfor.

Læs Baggrundsnotat vedr. bidragsfordeling her.

Hvis du vil se, hvor mange parter i projektet du skal betale, kan du åbne nedenstående kort. Du kan her enten vælge at bruge søgefunktionen til adresse eller matrikel, som er at finde i toppen af kortet, eller navigere til din matrikel. Du finder antallet af parter, ved at benytte spørgsmålstegnet i øverste venstre hjørne af kortet, og derefter trykke på din matrikel på kortet. Du kan her læse en kort vejledning i at benytte kortet.

Vær opmærksom på, at den valgte information er per matrikel – hvis du ejer flere matrikler, skal de fremsøges hver for sig.  Når du fremsøger, vil feltet ’Samlet antal parter’ angive, hvor mange parter, den specifikke matrikel hæfter for. ’Forventet samlet årligt bidrag (kr.)’ angiver, hvad man må forvente at skulle betale årligt, når projektet står færdigt. Dette beløb dækker både anlæg og vedligehold

Slå din adresse op i dette kort.

Hvis du er forhindret i at benytte kort-opslaget, så kan det samlede bidragsark tilgås her: Bidragsark for ejendomme (regneark).

Obs! Regnearket er opdateret ift. erosionsbidraget den 24. marts.

Forsyningsselskabernes bidrag kan ses her: Bidragsark for forsyningsselskaber (regneark).

Økonomi

Prisen pr. part i projektet forventes på 1.187 kr. årligt i 25 år ud fra det nuværende anlægsoverslag. Vær opmærksom på, at en ejendom kan hæfte for mere end 1 part. Den fremtidige årlige indkrævning af bidraget vil blive foretaget over ejendomsskatten, hvoraf vedligholdelsesdelen overføres til det kommende dige- og pumpelag.

Af ’Baggrundsnotat vedr. bidragsfordeling’ fremgår eksempler på udregningen af det konkrete bidrag i kroner og ører. Vi gør opmærksom på, at nedenstående er eksempler, som dog repræsenterer typiske ejendomme. Beløbene er udregnet ud fra det nuværende anlægsoverslag – de endelige beløb kendes først, når anlægget står færdigt i 2025/26.

Der er i projektet valgt at sidestille bidragspligten for landbrugsarealer og naturarealer, da det letter administrationen for digelaget.

I eksemplet her tilhører alle matriklerne den samme ejendom, hvor bygningsmassen er beliggende på matrikel 7. Bidraget pr. landbrugs- eller naturhektar er foreslået til 0,75 part pr. ha.

Bogense dige- og pumpelag

Parterne i projektet giver ret til medbestemmelse i det pumpe- og digelag, som oprettes i forbindelse med projektet.

I projekter som dette oprettes der typisk lag, som skal varetage parternes interesse i kystbeskyttelsen. Disse lag oprettes af kommunen, men styres som en forening med generalforsamling og bestyrelse – kommunen har blot en tilsynsforpligtigelse.

Det er dette system, som allerede i dag findes i og omkring Bogense. Her er for nuværende tre bynære lag – Bogense vestre digelag, Landvindingslaget Bogense Østre Enge og Landvindingslaget Bogense Vestre Enge. Dertil ligger Pumpelaget ”Fogense Enge” i Fogense.

I Projekt Bogense Kystdiger foreslås det, at disse fire lag slås sammen i ét samlet pumpe- og digelag: Bogense Pumpe- og Digelag. Det ensretter vedtægterne for lagene og sikrer, at laget kan udføre en samlet indsats ift. kystsikringen. Det sikrer desuden lagene en større finansiel styrke.

Læs her:

 

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00