Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Hvis økonomien står i vejen

Er du blandt dem, der har fået påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak, men har svært ved at finde penge til det ?? Så er den nye hjælpeordning måske en mulighed for dig.

Siden 5. februar 2015 har borgere, der har fået påbud om enten at tilslutte deres ejendom til kloakken eller etablere forbedret spildevandsrensning, kunnet søge om at komme med i en hjælpeordning.

Hjælpeordningen inkluderer fristforlængelse samt tilbud om afdragsordning til borgere som pga. utilstrækkelig økonomi har vanskeligt ved at opfylde kommunens påbud.

Bekendtgørelsen kan læses i sin fulde ordlyd inde på Retsinfo ved at klikke på linket under "Læs mere" i bunden af siden.

For at komme med i hjælpeordningen, skal du opfylde følgende betingelser

Den årlige husstandsindkomst må ikke overstige 337.780 kr. før skat (2023 takster). Har du hjemmeboende børn unde 18 år, kan  du forhøje dette beløb med 44.250 kr. pr. barn. Dette kan dog maks. gøres for 4 børn.

Din husstands samlede formue, fratrukket evt. gæld, må max være på 882.300 kr. Er formuen større end dette beløb, vil en procentdel af formuen indgå i fastsættelsen af din årlige husstandsindkomst. Se mere herom i ansøgningsblankettens rubrik E – Erklæring om formue. Ansøgningsblanketten finder du under ”Skema” nederst på siden.

Du skal have modtaget et påbud – eller varsel herom – i medfør af enten miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4, 2. pkt., eller § 30 stk. 1 (gælder dog ikke ved separatkloakering).

Din ejendom skal anvendes til privat beboelse på enten fuld- eller deltid. Ejendomme, som udelukkende anvendes til erhverv, er ikke omfattet af ordningen. Du skal søge om at komme med i hjælpeordningen senest når vi meddeler dig det endelige påbud. Vi vil informere om ordningen når vi sender påbudsvarslet. For sagsforløb, frister m.m., se Typisk sagsforløb nederst på denne side.

Sådan søger du om at komme med i hjælpeordningen

Hvis du opfylder ovennævnte betingelser, kan du søge om at komme med i hjælpeordningen ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder nederst på denne side.

Som dokumentation for husstandsindkomsten skal du til ansøgningen huske at vedlægge den nyeste årsopgørelse fra Skat på hver af de personer, der er tilmeldt Folkeregisteret på den ejendom som påbuddet er stilet til.

Bor du ikke selv på den påbudsramte ejendom, er det husstandsindkomsten på din folkeregisteradresse, der skal fremgå af ansøgningen.

Herefter skal du sende ansøgningen, inkl. årsopgørelser, til os. Meget gerne på mail til teknisk@nordfynskommune.dk, alternativt med post til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense.

Bemærk! at hvis du sender ansøgningen med posten, bærer du selv ansvaret for at den når frem. Nordfyns Kommune kan ikke påtage sig ansvaret for ansøgninger, der måtte forsinkes eller bortkomme under postbefordringen. Send derfor også kun kopi(er) af årsopgørelse(r) sammen med ansøgningen, hvis du sender den med posten.

Ligeledes, hvis du sender ansøgningen på mail, så regnes den først for modtaget hos os når du har fået en bekræftelse på modtagelsen.

Når vi meddeler dig det endelige påbud, meddeler vi dig samtidig en afgørelse om, hvorvidt du er kommet med i hjælpeordningen. Afgørelsen kan ikke påklages.

Hvis du kommer med i hjælpeordningen

Hvis du kommer med i hjælpeordningen, så får du en frist på 3 år (mod normalt 1 år) til at opfylde påbuddet. Du kan så vælge imellem enten at bruge de 3 år på selv at spare pengene op, eller indgå en afdragsordning med Vandcenter Syd.

Vær opmærksom på, at fristen i nogle tilfælde kan være kortere end 3 år. Det vil f.eks. gælde i sager, der omhandler udbedring af uhygiejniske forhold (f.eks. hvis spildevandet ledes ud direkte på jordoverfladen, hvor mennesker og dyr kan komme i kontakt med det).

I disse sager vil du i stedet modtage et tilbud om en afdragsordning, som beskrives i det følgende.

Vælger du at indgå en afdragsordning, skal du kontakte Vandcenter Syd, som så sender dig et tilbud om en afdragsordning. Accepterer du dette tilbud, er Vandcenter Syd forpligtet til at sørge for, at din ejendom opfylder kommunens påbud. Enten ved at etablere et privat spildevandsanlæg, eller ved at tilslutte din ejendom til kloakken.

Ved en afdragsordning etablerer Vandcenter Syd hele anlægget, dvs. inklusive evt. ny bundfældningstank samt diverse afløbsledninger mellem dit stuehus og det nye spildevandsanlæg.

Udgifterne til opfyldelse af påbuddet (inkl. evt. tilslutningsbidrag) afdrager du så herefter til Vandcenter Syd. Afdragene løber i 20 år, eller indtil der sker ejerskifte på ejendommen.

Herunder kan du finde et link, som viser dig et typisk sagsforløb efter den nye bekendtgørelse. Hvor der er skrevet med fed tekst i boksene, passer den sammen med én af fristerne ude til højre i figuren. Disse frister angiver tidsforløbet fra når påbuddet varsles, til handlingen beskrevet i boksen senest skal være udført.

Hvis du ikke kommer med i hjælpeordningen

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at kunne gøre brug af hjælpeordningen, vil påbudssagen fortsætte uændret i forhold til hidtidig praksis, idet vi løbende vil følge op, enten telefonisk eller skriftligt.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00