Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Energi

Siden 2009 har Nordfyns Kommune arbejdet strategisk og målrettet på at nedbringe kommunens vand- og energiforbrug samt begrænse CO2-udledningen.

1 Energi og CO2-opgørelse for Nordfyns Kommune

Dette notat er et udpluk fra rapporten ”Energi og CO2-opgørelse for Nordfyns Kommune som geogra-fisk område”. Udarbejdet af Viegand Maagøe for Nordfyns Kommune, 12.10.2022.

Rapporten beskriver CO2-opgørelsen for Nordfyns Kommune som geografisk område for 2019. Rap-porten er et baggrundsdatanotat til baselineopgørelsen til brug i DK2020 projektet og som afsæt til det videre arbejde med indsatsområder og tiltag samt opsætning af scenarier.

I dette notat er der lagt vægt på at vise udvalgte figurer og grafer for at anskueliggøre status for Nordfyns Kommune.

Indledningsvist vises til venstre figur 1 for at anskueliggøre udviklingen frem til nu og hvordan udviklingen forventes at blive frem mod 2050.

2 Overordnede resultater

Den samlede udledning for Nordfyns Kommune som geografisk område er opgjort til ca. 266.500 ton CO2e i 2019. Det svarer til en udledning per indbygger i kommunen på ca. 9 ton CO2e. Dette er højere end den gennemsnitlige nationale udledning per indbygger, der i 2019 var 8,3 ton CO2e ekskl. LU-LUCF (skov og arealanvendelse) per indbygger. Udledningen fra udenrigsfly indgår ikke i den nationale målsætning om en 70 % reduktion i 2030 i forhold til 1990 og er heller ikke medtaget i opgørel-serne for Nordfyns kommune. Nordfyns kommunes udledning per indbygger er ikke højt for en land-kommune, da landkommuner har generelt en højere udledning per indbygger end bykommuner. Dette skyldes primært en stor udledning fra landbrugssektoren.

Figur 2 viser fordelingen af CO2e udledningen i Nordfyns Kommune på sektorer. Det fremgår, at over halvdelen af udledningen udgøres af landbrugssektorens ikke brændselsrelaterede udledning , der står for ca. 53 % af CO2e -udledningen, energisektoren og transportsektoren står for hhv. 24 % og 17 % af CO2e -udledningen, affaldsdeponi og biogaslækage står for 4%. De øvrige sektorer, dvs. kemiske processer og spildevand udgør tilsammen ca. 1,5 %. Non-road indgår i transportsektoren og står for ca. 7 % af kommunens samlede udledning.

Udledningen fra brændsler udgør ca. 41% af samlede udledningen i Nordfyns kommune i 2019 og er udledning fra energi- og transportsektoren. Figur 3 viser CO2e -udledningen i Nordfyns Kommune fordelt på brændsler. Det ses, at af udledningerne fra brændsler kommer ca. 46 % fra benzin, gas- og dieselolie og 30 % kommer fra el import. Derudover er 20% af udledningen fra brændsler fra afbrænding af kul og kommer fra Fjernvarme Fyn. Mens Fynsværkets afbrænding af ikke bionedbrydeligt affalds står for 4% af udledningen. Udledning fra gas er ca. 0% fordi bionaturgas leveret til nettet fra anlæg i Nordfyns kommune er af samme størrelse som gasforbruget i kommunen og beregnes at kompensere ca. 100% for den udledning, der har er fra afbrænding af naturgas i erhverv og hushold-ningerne.

Figur 3 viser CO2e -udledningen i Nordfyns Kommune fordelt på brændsler. Det ses, at af udledningerne fra brændsler kommer ca. 46 % fra benzin, gas- og dieselolie og 30 % kommer fra el import. Derudover er 20% af udledningen fra brændsler fra afbrænding af kul og kommer fra Fjernvarme Fyn. Mens Fynsværkets afbrænding af ikke bionedbrydeligt affalds står for 4% af udledningen. Udledning fra gas er ca. 0% fordi bionaturgas leveret til nettet fra anlæg i Nordfyns kommune er af samme størrelse som gasforbruget i kommunen og beregnes at kompensere ca. 100% for den udledning, der har er fra afbrænding af naturgas i erhverv og husholdningerne.

Figur 4 viser fordelingen på brændsler af bruttoenergiforbruget i Nordfyns Kommune. Det fremgår, at den lokale VE produktion udgør 49% af VE produktionen der relateres til Nordfyns kommunes for-brug. 21% af bruttoenergiforbruget udgøres af bio- og bionaturgas, 18 % af gas- og dieselolie og 17 % af biomasse. Kul udgør 9 % af forbruget, mens benzin og vind står for hver 7 %.

Den samlede udledning fra energisektoren er for 2019 opgjort til ca. 64.360 ton CO2e.

Figur 5 viser, at 77% af CO2 udledningen fra energisektoren kommer fra elforbruget, mens 15 % kommer fra fjern-varmen og olieforbruget er skyld i 7% af CO2 energisektorens udledning i Nordfyns kommune i 2019.

Figur 6 vises, at i energisektoren bruges størstedelen af elektriciteten af erhverv og husholdninger, mens olie primært forbruges i husholdningerne og fremstillingsvirksomheder, her bruger husholdningerne ca. 4/5 og fremstillingsvirksomheder den sidste 1/5.

Figur 7 viser at for alle sektorer er det elektricitetsforbrug, der er årsag til den største CO2e udledning.

Figur 8 viser fordelingen af energi-input (brændsler til individuel opvarmning og fjernvarme) anvendt til opvarmning i Nordfyns kommune i 2019, det ses, at træpiller udgør ca. 43%, gas 26%, fjernvarme 21%, halm og brænde udgør hver ca. 3 %, mens fyringsolie udgør ca. 2 % af brændselsforbruget. Vær opmærksom på, at opgørelsen her er baseret på brændselsforbrug, det betyder, at for den del af fjernvarme, der er baseret på kraftvarme produktion, hvilket er over 95% antages at have en virk-ningsgrad på 200% og vil dermed bidrage til ca. 40 % af varmen forbrugt i kommunen, mens det kun er ca. 20 % af energiinput.

Figur 9 viser brændsler til fjernvarmeproduktionen (inkl. kraftvarme) i 2019 i Nordfyns Kommune, det ses, at fossile brændsler leverer ca. 36% af fjernvarmen, mens VE brændsler leverer 64%. Fast bio-masse leverer ca. 46% af varmen og kullene ca. 25 %, ikke bionedbrydeligt affald leverer 11% mens bionedbrydeligt affald leverer 13 %, endelig leverer gas 5% af energien, og fordi biogasnaturgas pro-duktionen i kommunen er ca. lige så stor som gasforbruget relateret til forbruget i kommunen regnes det som 100% bionaturgas.

Figur 10 viser udledningen fra varmeforbruget i kommunen fordelt på sektorer, det ses det, at ca. 47 % af CO2e-udledningen kommer fra husholdninger, mens ca. 50 % kommer fra erhverv og de reste-rende 3 % fra den offentlige sektor. Når informationer fra de forudgående afsnit medtages, så kan det konkluderes, at for husholdningerne kommer 4% af CO2e-udledningen fra olie og resten fra fjernvar-men. For de øvrige sektorer kommer udledningen kun fra fjernvarmen.

Figur 11 viser brændsels-mix for den varmebundne elproduktion i Nordfyns kommune i 2019. Det ses at kul udgør 58%, fastbiomasse 18%, affald 12% og bio-og bionaturgas udgør 11% af brændsels-mixet.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00