Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Spildevandsplan

Spildevandsplan 2017 for Nordfyns Kommune

Kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget spildevandsplan 2017 den 31. august 2017. Planen udgør det juridiske grundlag når projekterne i spildevandsplanen skal gennemføres.

Spildevandsplanen kan læses her

Du kan se spildevandsforholdene og om der er planlagt ændringer for din ejendom ved at søge på ejendommen under afsnittet ”Kort” i planen.

Spildevandsplanen beskriver status for spildevandshåndteringen i kommunen og planer for ændringer i spildevandsforhold.

Planen er udarbejdet som en rammeplan uden fastsat udløbsdato. Vision og mål udgør rammerne for udarbejdelse af tillæg til planen.

Spildevandsplanen indeholder

  • En overordnet vision for spildevandsplanen, som bygger på bæredygtighed og klimatilpasning, hvor det giver mening. 

  • Overordnede mål, som i løbet af spildevandsplanens levetid vil suppleres af konkrete initiativer, bl.a. vil der blive udarbejdet en strategi for håndtering af overfladevand.

  • En status for kloakområder og renseanlæg, samt planlagte kloakeringer og ændringer i kommunen. 

  • De kendte investeringer, som skal udføres indenfor en kort årrække. Herudover igangsættes nye investeringer i takt med at disse vedtages som tillæg. 

Planen er udarbejdet som en ”dynamisk spildevandsplan”, hvor der løbende laves ajourføring af spildevandsplanens datagrundlag i databaseform og med en tilhørende opdateret kortvisning via planens web-visning. Berigtigelser og ajourføringer, der kan gennemføres uden politisk behandling, er beskrevet under afsnittet ”Administrativ praksis”.

Konkrete planer som godkendes med vedtagelse af denne plan

  • Der planlægges kloakering af ejendomme i det åbne land syd for Søndersø by.

  • Der planlægges påbud om rensning til to ejendomme i åbent land.

Tiltagene er en udmøntning af Vandplanerne. Liste over ejendomme kan ses i spildevandsplanens bilag.

Der vil blive fulgt op på ikke gennemførte kloakeringer og påbud om forbedret spildevandsrensning fra Spildevandsplan 2009-2013.

Indsatsen i de nuværende Vandområdeplanerne vedrørende overløb fra fælleskloak vil blive udarbejdet som tillæg til Spildevandsplanen 2017.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00