Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Miljøtilladelse og -godkendelse af husdyrbrug

Kommunen skal behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug

Her på siden kan du finde indgange til ansøgningssystemerne, så du nemt kan komme videre med din ansøgning.

Hvis du skal bygge skal du også søge en byggetilladelse i Byg Og Miljø

Udvidelse / ændring af mindre produktioner gældende for:

 • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m².
 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet/stalden er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning).
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet/stalden er mindre end 200 m².

Er du omfattet af ovenstående mht. produktionsareal og sammensætning af dyrehold, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændre dine stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg, skal du anmelde dette til kommunen. Anmeldelsen skal ske skriftligt.

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger om både det anmeldte anlæg og eksisterende anlæg på ejendommen:

Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):

 • Dyrearter og -typer

 • Produktionsarealets størrelse i m²

 • Staldsystem (f.eks. dybstrøelse)

 • Bygge- og konstruktionstegninger for nye bygninger

Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.)

 • Tegninger med placering, størrelser, afløb og lign.

Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.)

 • Tegninger med placering, størrelser, afløb og lign.

Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret. Har kommunalbestyrelsen forinden gjort indsigelse, må etableringen, udvidelsen eller ændringen først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

Udvidelse / ændring af større produktioner, her skal du altid have en miljøgodkendelse- eller tilladelse

 • Større dyrehold, hvor produktionsarealet er større end 100 m².

 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er større end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning).

 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er større end 200 m².

Du ansøger via www.husdyrgodkendelse.dk.

Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes følgende:

 • Målfast oversigtskort

 • Situationsplan

 • Kort over bygningsudvidelser

 • Afløbsplaner

 • Kort over opbevaringsanlæg og opbevaringskapacitet

 • Kort over boringer, der anvendes til indvinding af vand.

Er dyreholdet over grænserne for IE-brug skal der også indsendes en miljøkonsekvensrapport samt en beredskabsplan.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering.

Sagsbehandlingen vil herefter begynde snarest muligt.

Sagsbehandling

Kommunen laver miljøtilladelser- og miljøgodkendelser til etablering og ændringer af husdyrbrug.

Undervejs i forløbet fra ansøgning til tilladelse eller godkendelse, er der løbende kontakt med ansøger og konsulent for at få opklaret eventuelle uklarheder i ansøgningsmaterialet, få foretaget eventuelle yderligere beregninger eller få indarbejdet eventuelle tilpasninger af projektet.

Sagsbehandlingstider

Kommunen er underlagt regler om hvor lang sagsbehandlingstiden må være på de forskellige typer sager.

Jf. Husdyrgodkendelsesloven skal de mindre godkendelser og tilladelser afgøres inden for 90 dage, mens de større godkendelser ikke har nogen konkret frist, men blot skal afgøres inden for rimelig tid. Sagsbehandlingstiden regnes altid fra når vi har fået alle oplysninger.

Vi bestræber os naturligvis altid på at afslutte sagsbehandlingen så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingstider for andre typer sager

Klagesager følges op indenfor kort tid og behandles derefter i samråd med klager og ejeren af det landbrug, der klages over.

Visse klagesager kan være færdigbehandlet i løbet af få timer, mens andre klagesager kan have forløb over adskillige måneder og desværre også i ganske få tilfælde op til flere år, helt afhængigt af indholdet og omstændighederne omkring den individuelle sag.

Sagsbehandlingstider for anmeldelser efter de nye anmeldeordninger

Anmeldelser efter anmeldeordningen har lovbundne sagsbehandlingstider på maksimalt to måneder efter indsendelsen af en fuldt oplyst ansøgning til kommunen. Kommunen har op til 3 uger til at afgøre, om en indsendt ansøgning er ufuldstændig eller ej.

Indeholdt i de 2 måneders sagsbehandlingstid, er blandt andet en nabohøringsperiode på 2 uger.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00