Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Olietanke

Nye olietanke skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før etableringen af tanken påbegyndes. Ved olietanke forstås: 1) Villaolietanke (tanke til opbevaring af fyringsolie til boligopvarmning) 2) Tanke, som anvendes til opbevaring af andre olieprodukter som f.eks. traktordiesel m.v.

Bemærk: Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Forsikringsordning for villa-olietanke

Olietanke på mindre end 6.000 l betegnes villa-olietanke. Villa-olietanke til opbevaring af fyringsolie til boligopvarmning er omfattet af bestemmelserne i Jordforureningsloven. Lovens §§ 48 og 49 stiller krav om, at ejere af villaolietanke med et indhold under 6.000 liter, skal have en lovpligtig ansvarsforsikring.

Hvis olien leveres af et olieselskab, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, er der automatisk tegnet ansvarsforsikring. Præmien til forsikringen er betalt over fyringsolien. Liste over disse olieselskaber findes på Oliebranchens Fællesrepræsentations hjemmeside. 

MEN for at være omfattet af forsikringsordningen skal:

 • mindst 50 % af det areal, der opvarmes med fyringsolie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse.

 • olietanken eller rørsystemet leve op til de fastsatte generelle regler. Ellers kan forsikringsselskabet afvise at dække skaden. Oprydning efter en olieforurening er ofte MEGET dyr, hvorfor det er vigtigt, at reglerne overholdes.

 • Forsikringsordningen dækker kun op til 6 måneder efter olietank til fyringsolie er taget ud af brug.

Generelle regler

Olietanksbekendtgørelsen stiller bl.a. krav til olietanke og rørsystemer samt sløjfningsterminer for de enkelte typer af olietanke.

 • Der skal være monteret en overfyldningsalarm på overjordiske olietanke.

 • Rørforbindelsen mellem olietanken og oliefyr skal være enkeltstrenget "rør i rør", hvilket betyder at hvis der tidligere har været monteret returrør, skal dette være afbrudt.

Hvis du er i tvivl om din olietank opfylder reglerne, kan du henvende dig til din oliefyrstekniker eller til skorstensfejeren. Olieselskaberne tilbyder ofte et gratis tank-tjek.

Når du installerer en ny olietank eller sløjfer/fjerner en gammel olietank, skal du anmelde dette til kommunen. Når kommunen har modtaget din anmeldelse opdaterer vi Bygge- og boligregistret (BBR) og du får automatisk en kvittering.

Hvis uheldet sker

Hvis der går hul på din olietank, eller hvis du spilder større mængder af olie eller benzin, har du pligt til straks at begrænse uheldet og pligt til at anmelde uheldet til 1-1-2.

Gode råd

 • Det er en god ide at holde øje med olieforbruget. Hvis forbruget pludselig stiger, kan dette skyldes, at der er gået hul på tanken.

 • Gør det til en god vane at holde øje med tanken og med forbruget.

 • Undgå spild ved påfyldning.

 • En overjordisk tank må ikke placeres direkte på jorden. Placer tanken på et fast, plant underlag.

 • Fjern jævnligt skidt og snavs under tanken, så du nemt kan observere, om tanken er utæt.

Etablering af olietanke

Hvis du anskaffer en ny olietank, skal det anmeldes til kommunen senest 14 dage før etableringen af tanken påbegyndes.

Skema til anmeldelse af ny olietank indsendes til kommunen vedlagt tankattesten og en skitse, som angiver olietankens placering. 

Når du skal anskaffe en olietank, så husk:

 • Køb aldrig en brugt eller en ny olietank uden at der følger en tankattest med.

 • Olietanken skal være typegodkendt.

Vær opmærksom på, at der er særlige placeringsregler for overjordiske plasttanke af hensyn til brandsikkerheden. Det kan du læse om på side 93 i dette dokument fra Beredskabsstyrelsen.

Sløjfning af olietanke

Sløjfningsterminen er det antal år efter fabrikationsåret, hvor tanken er lovlig. Herefter skal den sløjfes.

Der gælder en sløjfningstermin for alle olietanke med et indhold på mindre end 6.000 liter.

Når en tank ikke længere er i brug, skal den sløjfes og sløjfningen skal anmeldes til kommunen.

I forbindelse med opgravning af olietanke anbefales det, at arbejdet udføres af et entreprenørfirma.

Anmeldelsen af sløjfningen skal foretages senest 4 uger efter anlægget er taget ud af drift. og vedhæftes et kortbilag, hvor du indtegner placering af den sløjfede olietank.

Inden sløjfning skal tanken tømmes for olie og slam. Dette sker bedst ved opsugning af restproduktet, efterfulgt af 2 gange spuling med vand og opsugning efter hver spuling. Du kan kontakte et slamsugerfirma for at få oppumpet det olieholdige skyllevand. Slamsugerfirmaet sørger herefter for miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af restindholdet.

Enten skal olietanken fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes/afproppes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Dette bør udføres af et autoriseret VVS-firma for at undgå at tanken fremover kan være en trussel mod miljøet.

Hvis du vil være helt sikker på, at der ikke er efterladt olieforurening på din grund efter du har fået gravet tanken op, er det nødvendigt at bestille et tilsyn med opgravningen hos et rådgivningsfirma med speciale i jord- og grundvandsforurening. Vær opmærksom på, at ethvert fund af forurening skal anmeldes til kommunen. Både du selv, rådgiveren, VVS-firmaet eller andre, der opdager forureningen har pligt til dette.

Terminer for NEDGRAVEDE olietanke mindre end 6000 l

Tankoplysninger

Sløjfningstermin

Typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse

40 år efter fabrikationsåret

Enkeltvæggede tanke af plast

25 år efter fabrikationsåret

Dobbeltvæggede tanke af plast

40 år efter fabrikationsåret

Tanke af andet materiale end stål og plast

25 år efter fabrikationsåret

Terminer for OVERJORDISKE olietanke mindre end 6000 l

Tankoplysninger

Sløjfningstermin

Plasttanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes

Skal sløjfes senest 31. marts 2015

Typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester

50 år efter fabrikationsåret

Typegodkendte ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester

40 år efter fabrikationsåret

Kugleformede tanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-Plast A/S

20 år efter fabrikationsåret

Andre plasttanke

45 år efter fabrikationsåret

Opbevaring af biobrændstoffer

Olietanke til opbevaring af biodiesel og andre biologisk baserede fyringsprodukter er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen. Kommunen skal søges om særlig tilladelse til installation af sådanne tanke.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelsesloven og kan indeholde særlige vilkår om opsamlingsbakker, intervaller for inspektion og tæthedsprøvning samt påfyldningspladser.

Ring til Natur og Miljø og hør nærmere om kravene til ansøgningen på tlf. 64 82 82 82.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00