Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Rågegener

Nordfyns Kommune har en handleplan angående gener fra rågekolonier i byerne

Råger danner kolonier, hvor de har deres reder i trætoppene. Kolonierne kan variere i størrelse fra ganske få par og op til flere hundrede, hvilket naturligvis kan give en del støjgener, da rågen har en tendens til at råbe op – og det ikke med Danmarks flotteste sopranstemme. Mens nogle finder rågens intelligens interessant, kan det kan være frustrerende for andre, da rågen er beskyttet efter EU-regler og uden fastbestemt jagttid. Rågen kan i øvrigt kendes fra de andre sorte kravefugle som ravn, krage og allike på, at rågerne i deres voksenalder er nøgne omkring næbet.

Før det bliver nødvendigt at regulere rågerne, kan det anbefales at begrænse deres adgang til føde, især i form af madaffald. Lad fx være med at fodre andre fugle, egern eller nabolagets katte, da rågerne er intelligente dyr, som hellere end gerne tager for sig af retterne. Det kan især være effektivt, hvis der er tale om få eller passerende råger.

Du står dog ikke helt uden muligheder, såfremt du finder rågen alt for generende, eller den gør skade på dine afgrøder. Det kræver dog som udgangspunkt, at du er klar over, hvor rågernes koloni er, og at du kan fremhæve en konkret gene. Enhver lodsejer eller forpagter kan søge dispensation hos Naturstyrelsen til råge-regulering. Hvis du er generet af råger, der har reder på offentligt areal, kan du rette henvendelse til den pågældende offentlige ejer – er det Nordfyns Kommunes areal, kan du rette henvendelsen til teknisk@nordfynskommune.dk.

Nordfyns Kommune har i 2021 udarbejdet en handleplan for rågegener i byzone. Handleplanen beskriver, hvordan vi behandler din henvendelse omkring råger om din ejendom samt hvilke mulige tiltag, vi vil igangsætte, hvis det viser sig at der er tale om en rågekoloni.

Læs handleplanen herunder:

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

I forbindelse med budget 2022 er der bevilliget midler til regulering af råger. Midlerne vil først og fremmest anvendes til nedtagning af reder på de lokaliteter, hvor andre tiltag ikke har vist sig effektive.

Fra 2022 er det ligeledes muligt at få stillet en ’bird-alert’ til rådighed, hvis du oplever gener fra råger. En ’bird-alert’ er et skræmmeinstrument men forskellige (høje) lyde, som skal medvirke til at rågerne ikke kolonisere.

Uddrag af de gældende regler for regulering af råger efter vildtskadebekendtgørelsen:

  • § 13. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge, der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli - 30. september.

  • Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge i rågekolonier må reguleres inden redebygning og æglægning, samt til at rågeunger i rågekolonier må reguleres uden for reden i perioden 1. maj - 15. juni.

  • Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af rågeunger på ikke høstede marker i perioden 1. maj - 30. juni.

Bekæmpelsen af råger kan både dreje sig om nedskydning af unger, nedskydning af voksne og nedtagning af reder. Råger er dog snu, og deres reder sidder ofte højt i træerne, så nedskydning af voksne og nedtagning af reder er ofte et omstændeligt arbejde. Oftest vil man derfor nedskyde ungerne, når de skal til at lære at flyve. I den periode kan de ses siddende på redens kant, mens de samler sig mod til at tage springet.

Læs mere om ansøgningsmulighederne eller ansøg på Miljøstyrelsens hjemmeside. Du kan evt. først kontakte Danmarks Jægerforbunds reguleringskorps, som kan rådgive og vejlede om, hvordan du undgår gener fra råger eller andre dyr.

Du kan finde flere informationer omkring reguleringsindsatsen på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Hvis du ikke kan få dispensation til at regulere rågerne på din grund, og du har begrænset deres adgang til føde, så kan vi fra Nordfyns Kommune kun opfordre til, at du slår fred med rågen. Fat evt. kikkerten og observér fuglene i en halv times tid og følg med i deres liv. Hvem ved, måske er de slet ikke så slemme, når det kommer til stykket?

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00