Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budget 2020

Den 31. oktober 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2020

Den 31. oktober 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2020, som tager afsat i den budgetaftale, der blevet indgået mellem alle fem partier i kommunalbestyrelsen. Det gælder Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Budgetaftalen bliver indgået i en tid, hvor Nordfyns Kommune oplever fremgang på rigtig mange parametre. Det gælder et rekordstort salg af byggegrunde, det hidtil højeste borgerantal nogensinde og stigning i arbejdsstyrken. Det er frem for alt Visionen og de 5 politiske retninger, som har været drivkraft for den positive udvikling sammen de aktive medborgere samt et mangfoldigt forenings- og fritidsliv.

Sideløbende med de meget positive takter stiller den demografiske udvikling dog store krav til omstilling i velfærden, da der opleves et stigende udgiftspres, blandt andet i ældreplejen og på børne- og ungeområdet.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik har også været omdrejningspunkt for budgetlægningen for de kommende 4 år, hvor fokus har været på at sikre, at måltallet for den ordinære drift med et overskud på 85 millioner kroner og målet om et anlægsniveau på 75 mio. kr. efterleveres. Med den langsigtede økonomiske planlægning sikres det, at der fortsat er fokus på vækst og udvikling af Nordfyns Kommune, hvor de overordnede hovedtal for budgettet i 2020 er som følgende:

  • et overskud af den ordinære drift på 99 mio. kr.

  • anlægsinvesteringer på 111 mio. kr.

  • afdrag på gæld på 16 mio. kr.

I 2020 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,9 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)

  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)

  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)

  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)

Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

Budgetaftalen for 2020 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune fortsat er prioriteret højt. Over de næste 4 år er der afsat 336 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 111 millioner kroner er prioriteret i 2020. 

Fordeling af anlægsbudgettet på 111 millioner kroner i 2020 mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsområdet anvendes der i 2020 34 millioner kroner, hvoraf 14 millioner kroner er prioriteret til indfrielse af gæld for de selvejende haller. Endvidere anvendes 8 millioner kroner til fortsat fornyelse og omdannelse af byområderne.

11 millioner kroner bliver i 2020 anvendt på områderne inden for Børn og Unge, hvor størstedelen anvendes til modernisering af skoler og daginstitutioner. Over de næste 4 år investeres der 55 millioner kroner i modernisering af skoler og daginstitutioner samt 2 millioner kroner til fornyelse af legepladser og -redskaber.

På Teknik- og Miljøudvalgets område anvendes der i 2020 17 millioner kroner i fremtidige anlægsinvesteringer, hvoraf 3 millioner kroner anvendes til Klimasikring og rekreative områder, ligesom der er prioriteret 7 mio. kr. til renovering af fortove og trafiksikkerhed.

På Økonomiudvalgets område er der i 2019 prioriteret 25 mio. kr. i en jordforsyningspulje, der skal bidrag til en forsat investering i byggemodning i kommunen.

Ved at klikke på nedenstående link, kan du læse mere om budgettet.

Indledning med hovedoversigt
Generelle budgetoplysninger
Budgetaftalen
Finansiering
Arbejdsmarkedsudvalget
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Anlægsinvestering
Takstkatalog
Områder med decentraliseringsaftale
Personaleoversigt
Økonomiske oversigter

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus, Østergade 23
5400 Bogense

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00