Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde langs Stavis Å ved Skovmøllen

I oktober 2018 påbegyndte Nordfyns Kommune udarbejdelsen af en forundersøgelse af et evt. vådområde langs Stavis Å ved Skovmøllen.

Projektet var en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20 og blev dermed udført i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Etableringen af vådområder er med til at reducere mængden af kvælstof og fosfor som udledes til de danske søer, fjorde og kystvande og vådområderne er derfor en vigtig medspiller i beskyttelsen af miljøet.

Formålet med forundersøgelsen var at skaffe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for at kunne vurdere vådområdets effekt, samt evt. konsekvenser for de omkringliggende arealer. Projektet byggede på frivillighed fra de berørte lodsejere og skete derfor i samarbejde med disse.

Læs forundersøgelsen her.

Projektet blev støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Du kan læse mere om denne her.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00