Krav til ansøgningsmateriale

 • Landzoneansøgning såfremt ejendommen ligger i landzone.

 • Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen /Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014). Anmeldelsen skal ske ved anvendelse af anmeldeskemaet i bilag 5, der kan indsendes digitalt (gælder kun for husstandsvindmøller og større møller. Mikro- og minimøller er undtaget).

 • Ansøgning om byggetilladelse.

 • Situationsplan med angivelse af møllens placering og afstand til skel samt egen og naboernes bebyggelse.

 • Situationsplanen skal angive, at afstandskrav til naboskel og nabobebyggelse kan overholdes.

 • Opstaltstegning af vindmølleanlægget.

 • Statisk beregning for dimensionering af mast og fundament, såfremt dette ikke fremgår af typegodkendelsen.

 • Dokumentation for vindmølletypens godkendelse jfr. Energistyrelsens krav for typegodkendelse.

 • Anmeldelse med dokumentation for, at møllen overholder støjgrænser i henhold til Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1284 af 15.12.2011).
  Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i §3. Dokumentation skal foreligge i form af: 

  • En rapport over målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype.

  • Kortmateriale over det område, hvor den eller de anmeldte vindmøller ønskes etableret. Kortmaterialet skal være forsynet med målestok og nordpil samt nøje angive den eller de anmeldte vindmøllers placeringssteder, placering af eksisterende vindmøller samt nabobeboelser og afstanden hertil og til anden støjfølsom arealanvendelse.

  • Beregning af støjbelastningen ved de i §3 nævnte punkter efter retningslinjerne i bilag 1.

 

Siden blev sidst opdateret 14.10.2019 af indholdsansvarlig KPR

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00