Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Restaurering af Kragelund Møllebæk og Gamby Å

I efteråret 2021 gennemfører Nordfyns Kommune en restaurering af Kragelund Møllebæk og den nedre del af Gamby Å. Projektet indebærer udskiftning af vandløbsbunden, hvor sandbunden graves væk og udskiftes med gydegrus. Yderligere indebærer projektet etablering af sandfang, samt etablering af beplantning langs vandløbet. Disse tiltag gennemføres med henblik på at øge den fysiske kvalitet i vandløbet ved at skabe variation i vandløbet til fordel for plante- og dyrelivet.

Projektet er en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ode_1.12_720, ode_1.12_721, ode_1.12_722, o4703 og o10396) og bliver derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Beskrivelser af de enkelte projekter/strækninger fremgår af de projektbeskrivelser med tilhørende bilag du kan læse herunder.

Bemærk: Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00