Erhvervs og etagebyggeri

Før den endelige byggeansøgning indsendes, tilbyder kommunen på baggrund af et skitseprojekt en forhåndsdialog.

Ved forhåndsdialogen kan principielle spørgsmål som f.eks. lokalplanbestemmelser og andre bebyggelsesregulerende bestemmelser drøftes, og der kan træffes aftale om nødvendigt ansøgningsmateriale samt tidsplan for sagsbehandlingen. 

Byggearbejder der kræver byggetilladelse omfatter bl.a.:

 • Nybygninger
 • Tilbygninger
 • Konstruktive ændringer
 • Ændret anvendelse
 • Etablering eller renovering af legepladser
 • Opdeling af bolig til flere boligenheder
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser eller lignende med et samlet areal over 50 m²

Ansøgning

Inden et byggearbejde påbegyndes, skal der meddeles byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse underskrives af ejer, alternativt vedlægges fuldmagt fra ejer, og sendes til kommunen sammen med det øvrige ansøgningsmateriale via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse og du skal være opmærksom på at tilladelsen udløber efter et år. Du skal derfor være påbegyndt inden et år efter tilladelsesdatoen og byggearbejdet skal udføres kontinuerligt.

Hvilke regler gælder ?

Det skal undersøges, om der på ejendommen er tinglyst en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, afstand til skel (byggelinje), bygningers udseende, materialer til f. eks. ydervæg, tag og vinduer og lignende.

Hvis der ikke er en lokalplan for ejendommen, skal byggeriet tillades efter reglerne i gældende bygningsreglement.

Kommunen skal vurdere byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne med hensyn til blandt andet:

 • Grundens størrelse/ bebyggelsesprocent
 • Bygningshøjde, højde i forhold til vej og skel
 • Etageantal
 • Opholdsarealer
 • Parkeringsarealer

Anden lovgivning

Før at der kan meddeles byggetilladelse, skal kommunen undersøge, at byggeriet ikke vil være i strid med anden lovgivning. Eksempelvis kan byggearbejdet kræve landzonetilladelse efter lov om planlægning, tilladelse efter Beredskabsloven til brandfarlig virksomhed, tilladelse efter vejloven til ny vej eller ny indkørsel eller tilladelse efter lov om forurenet jord, hvis ejendommen er kortlagt som forurenet ejendom.

Dispensationer

Hvis byggeriet ikke kan overholde gældende bestemmelser kan der søges en dispensation. Byggearbejdet må ikke påbegyndes før nødvendig dispensation og/eller byggetilladelse er givet.

Det er ejers/ansøgers pligt at søge de nødvendige dispensationer.

Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse

Inden byggeriet må tages i brug, skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse. Byggeriet skal derfor færdigmeldes til kommunen. Før byggeriet færdigmeldes, skal bygherren kontrollere om de betingelser, der blev stillet i byggetilladelsen, er overholdt. Når kommunen modtager færdigmeldingen, kan der blive foretaget et færdigsyn - eventuelt sammen med brandmyndigheden. Når byggeriet er konstateret i orden, kan der udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Nødvendigt materiale

I det følgende er angivet, hvilke tegninger og oplysninger et projekt normalt skal indeholde:

 • Situationsplan
  Tegningen skal vise beliggenhed af eksisterende og nye bygninger, med angivelse af afstand til skel og andre bygninger. Redegørelse for det ubebyggede areal, opholdsarealer, parkeringspladser, adgangsforhold m.v.
 • Kloakplan
  Afløbsprojekt med angivelse af ledningsdimensioner, ledningsfald, koter på brønde, samt tilslutningskoter til hovedkloak
 • Indvendig afløbsplan
 • Plantegninger
  Målsatte tegninger med angivelse af indretning
 • Brandplan i målestok
  Planer med angivelse af brandsektioner, brandceller og branddøre, slangevinder, flugtveje m.v.
 • Facadetegninger
  Facadetegninger med angivelse af terrænkoter, niveauplan og højder
 • Snittegninger
  Snittegninger med oplysninger om dimensioner og materialer

I det følgende er angivet, hvilke beregninger og beskrivelser og øvrig dokumentation et projekt desuden normalt skal indeholde:

 • Beregning af bebyggelsesprocent, oplysning om grundstørrelse og etageareal
 • Redegørelse for byggelinjer og afstandsforhold
 • Oplysning om anvendte materialer, herunder også materialer og farver til udvendige bygningsdele
 • Statisk dokumentation
 • Brandteknisk dokumentation / brandstrategirapport
 • Energibehovsberegning / Varmetabsberegning
 • Beskrivelse af ventilationsforhold
 • Oplysning om opvarmning
 • Redegørelse for tilgængelighed
 • Oplysning om byggeriets anvendelse
 • Oplysning om personantal i bygningen - i en institution f.eks. hvor mange ansatte og børn bygningen skal bruges til
 • Byggeskadeforsikring ved nybyggeri / indretning af private boliger udført af professionelle bygherrer
Siden blev sidst opdateret 11.03.2020 af indholdsansvarlig GMADSE

Selvbetjening

Send din byggeansøgning

  Kræver NemId

- Vejledning til at ansøge


Kontakt

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00