Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Høring af budget 2022

Nordfyns Kommunes tekniske budgetgrundlag for 2022 og overslagsårene 2023 – 2025 sendes hermed i høring.

Type
Høring
Høringsfrist
27.08.2021
Område
5400 Bogense5450 Otterup5462 Morud5471 Søndersø5474 Veflinge5485 Skamby5491 Blommenslyst5492 Vissenbjerg5560 Aarup5270 Odense N
Lagt online
13.08.2021
Send høringssvar

Kommunikation omkring budget 2022

Det tekniske budget bygger videre på det økonomiske fundament, der blev lagt for budget 2021, hvor den politiske retning er markeret tydeligt, og hvor væksttemaet er prioriteret gennem markante investeringer. Ligeledes er sket et løft af velfærden og den borgernære service, herunder til de udsatte børn og voksne samt beskæftigelsesområdet. I budgettet for 2021 blev der indarbejdet et betydeligt løft af driftsudgifterne med 130,7 mio. kr. Serviceudgifterne og overførselsudgifterne blev opskrevet med henholdsvis 53,8 og 76,9 mio. kr. Baggrunden for opskrivningen var øgede udgifter og en politisk prioritering på en række centrale vel-færdsområder. Det gælder det specialiserede område inden for såvel børn og unge som for voksenområdet og på ældreområdet. På overførselsområdet, der i hovedtræk omfatter udgifterne på beskæftigelsesområdet, er den budgetmæssige opskrivning dels en tilpasning i forhold til tidligere års efterslæb, og dels tilpasning til en ny budgetteringsmetode, hvor der budgetteres efter det statslige skøn over forventede overførselsudgifter.

Budgetprocessen for 2022 og de kommende år er tilrettelagt med et større fokus på udmelding af rammer til de stående udvalg. Det skal bl.a. medvirke til at sikre en større og tidlig involvering af fagudvalgene, hvor det er det samlede budget, der er i fokus. Udgangspunktet for den nye måde at budgettere på, er, at Økonomiudvalget fastlægger og udmelder de økonomiske rammer for alle kommunens fagudvalg. Denne udmelding skete i marts måned 2022. De udmeldte økonomiske rammer er med afsæt i det vedtagne budget og indeholder det politisk besluttede serviceniveau, tillagt demografiregulering samt KL’s pris og lønskøn for det kommende år.

Det afgørende princip er, at budgetrammerne skal overholdes, og udvalgene kan prioritere og omprioritere inden for hele budgetrammen. Tidligere praksis var, at der blev udarbejdet et såkaldt omstillingskatalog, hvori der blev beskrevet omstillinger, der kunne give budgetmæssige reduktioner. Med den nye metode er fokus i stedet rettet mod hele budgettet på tværs af fagudvalgenes områder, og fagudvalgene får en drøftelse af hele den økonomiske ramme.

Økonomien i det tekniske budget viser en årlig ubalance på ca. 10 mio. kr., og det er dette resultat, som nu danner grundlag for såvel høringsprocessen som for den efterfølgende politiske behandling af budgettet for 2022 og overslagsårene 2023 – 2025.

Ud over de overordnede budgetrammer har fagudvalgene drøftet:

  • Budgetændringer, hvortil det ikke har været muligt at finde finansiering, eller ændringer, der forudsætter et ændret serviceniveauet
  • Forslag til anlægsprojekter.

Disse elementer er beskrevet i to særskilte kataloger og indgår i ligeledes i den videre budgetproces.

De enkelte fagudvalg har i forårsmånederne arbejdet aktivt med det kommende budget med følgende særlige fokusområder:

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget ønsker med budget 2022 at arbejde videre med sikre en god implementering af beslutningerne om at styrke hele det specialpædagogiske område på dagtilbuds- og skoleområdet. Børne- og Ungeudvalget har i budgetforslaget prioriteret at sikre et budget i balance, så risikoen for økonomiske opbremsninger i løbet af 2022 mindskes. Det har været nødvendigt, fordi der i de seneste år har været en kraftig stigning i antallet af børn og unge, som har brug for at blive anbragt uden for hjemmet.

Børne- og Ungeudvalget har i den forbindelse udarbejdet nye strategier for det forebyggende sociale arbejde, for den tidlige og helhedsorienterede indsats over for børn og unge i sårbare positioner og for de situationer, hvor børn og unge skal anbringes uden for hjemmet.
De nye strategier og politiske retninger er udarbejdet i forlængelse af udvalgets flerårige store arbejde med at kvalitetsudvikle hele det specialiserede sociale børne- og ungeområde.
Med de nye strategier sættes der tidligere ind for at hjælpe børn og familier med behov, samtidig med at viften af lokale anbringelsesmuligheder øges, så de betydningsfulde fællesskaber for truede børn og unge ikke brydes, når barnet ikke kan bo hjemme.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har med budgetforslaget sikret ro om driften. Serviceniveauet er fastholdt og besparelser undgået. Det er lykkedes, selvom der bliver flere ældre og borgere med kronisk sygdom og handicap. Resultaterne af udvalgets arbejde med forebyggelse og rehabilitering er en hovedårsag til at en-derne kan nå sammen.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er ubetinget den største udfordring i disse år. Social- og Sundhedsudvalget har derfor i forslaget prioriteret penge til bedre modtagelse og fastholdelse af elever og fagligt dygtigt personale. Der er også afsat midler til udvikling af nye metoder og til mere nærværende ledelse tæt på borgere, pårørende og personale. Der er i bloktilskuddet afsat penge til, at der kan ansættes og uddannes flere SOSU-assistenter. Det kommer også Nordfyn til gode. Kan der skabes råderum, ser udvalget dog gerne, at normeringen i ældreplejen øges yderligere.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har i det forberedende budgetarbejde haft fortsat fokus på den grønne omstilling, der skal sikre at kommunen som virksomhed bliver CO2-neutral i 2030, og kommunen som geografisk område reducerer CO2-udledningen med 70% senest i 2030. I budgetforslaget arbejdes der dels med de klassiske energibesparende foranstaltninger inden for energiforbrug, elbiler og alternative energiformer, men også med innovative løsninger som fx skovrejsning og udlæg af flere områder til natur i samarbejde med lodsejere og frivillige foreninger. Sidstnævnte rammer desuden ind i kommunens Naturpolitik og har ophæng i den kommende nordfynske naturpark.
Udvalget har desuden haft en drøftelse af øget indsats på trafiksikkerhedsområdet med flere midler til at øge indsatsen i de mindre lokalsamfund. Denne del bringes også videre ind i budgetforhandlingerne.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har i udvalgets forslag til kommende prioriteringer haft et særligt fokus på at styrke kultur- og fritidsområdets arbejde ind i skole- og dagtilbudsområdet. Udvalget ønsker at prioritere midler til en ”nordfynsk kulturel rygsæk”, der gennem et undervisningsforløb i daginstitutionerne og skolerne skal skabe en rød tråd i den kulturelle dannelse inden for fx musik, kunst, film, foto, teater mv.
Derudover har udvalget også et ønske om, at biblioteket i Søndersø moderniseres, og kommunens museer får et løft, både bygningsmæssig, men også på formidlingsdelen via øget digitalisering.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har budgetdrøftelserne haft fokus på nogle af de temaer, der også er fastlagt i organisationens strategi- og udviklingsplan – herunder bl.a. den attraktive arbejdsplads og indsatser for at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede ledere og medarbejdere bredt i hele organisationen, og der ønskes prioritering af midler, der kan bruges aktivt til indsatser til gavn for hele organisationen. Nordfyns Kommune er kommunens største arbejdsplads, og arbejdsgiverrollen og initiativer til at tage et større socialt medansvar for borgere med andre udfordringer end ledighed har ligeledes været et vigtigt tema – ikke mindst hvis borgere herigennem kan blive en del af kommunens fremtidige kvalificerede medarbejdere.

Nordfyns Kommune har netop vedtaget en ny digitaliseringsstrategi, og der er også et stort ønske om, at de gode digitale erfaringer fra Covid-19 tiden kan videreudvikles, så rammerne og økonomien er tilstede for en fortsat digital udvikling af velfærdsopgaverne.

For at sikre at kommunens it-udstyr på alle administrative arbejdspladser er ensartet og tilstrækkeligt opdateret, ønsker udvalget, at der ændres i praksis, så at alle medarbejderes it-udstyr udskiftes hvert 4 år.

Den videre budgetproces

Høringssvarene indgår i budgetprocessen.

I den fastlagte tidsplan for budgetprocessen er der bl.a. planlagt et borgermøde om budgettet d. 6. september 2021, og de politiske forhandlinger finder sted i perioden 6. – 17. september. Budgettet forventes endeligt vedtaget d. 30. september 2021 i Kommunalbestyrelsen.