Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Husdyrgødning

Opbevaring af husdyrgødning reguleres efter "Husdyrgødningsbekendtgørelsen"

Opbevaring af fast husdyrgødning

Skal der bygges et nyt gødningsopbevaringsanlæg, f. eks. en mødding eller en gyllebeholder, kræver det en anmeldelse til miljøafdelingen i kommunen. Denne anmeldelse skal godkendes af kommunen inden selve etableringen af anlægget kan påbegyndes.

Der skal ikke søges byggetilladelse til etableringen, men du er selv ansvarlig for at anlægget bliver påført ejendommens BBR. Dette gøres f.eks. ved at du giver besked til Nordfyns Kommunes byggeafdeling når byggeriet er afsluttet.

Placering af gødningsanlæg

Det er ikke tilladt at placere gødningsanlæg, ensilageanlæg eller markstakke (inkl. oplag af wrapballer) tættere end:

  • 50 m fra nabobeboelse

  • 15 m fra egen beboelse

  • 50 m fra fælles vandindvindingsanlæg (Vandværker med flere forbrugere)

  • 25 m fra enkelt vandindvindingsanlæg

  • 30 m fra naboskel

  • 15 m fra offentlig og privat vej

  • 15 m fra vandløb, søer større end 100 m2, grøfter og dræn

  • 50 m fra byzone, eller område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

  • I eksisterende eller i kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde

Der kan i enkeltstående tilfælde meddelesdispensation til visse af ovenstående afstande, dog kan der aldrig opnås dispensation til afstand til nabobeboelse. Kravet om afstand til egen beboelse, gælder dog ikke for ensilageanlæg, ensilagemarkstak og oplag af wrapballer.

Ovenstående afstandsregler gælder også f.eks. for staldanlæg, læskure og opbevaring af wrapballer.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00