Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udbud af grund til boligformål i Otterup

Nordfyns Kommune udbyder grunden matr. nr. 6a Otterup By, Otterup til salg ved Lindegårdsvej i Otterup.

Frist
21.01.2022
Lagt online
22.12.2021

Udbudsperioden løber fra 22. december 2021 til den 21. januar 2022, kl. 12:00. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe/reservere grunden i udbudsperioden.

Grunden udbydes til en mindstepris på 250 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsafgifter.

Mindsteprisen for matr. nr. 6a, Otterup By (1.432 m2) er 358.000 kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende. Priserne er minimumspriser.

Salg af byggegrunde er momspligtigt, og købesummen tillægges derfor den til enhver tid gældende moms.

Køber skal selv afholde alle anlægs- og driftsudgifter til vejanlæg, gadelys, kloakering og forsyning.
Udgifterne hertil er sælger uvedkommende. Køber aftaler selv det praktiske arbejde vedrørende tilslutning og forsyninger med diverse forsyningsleverandører og betaler de hermed forbundne omkostninger, herunder el, kloak, vand, varme, m.fl.

Det fremgår blandt andet af Lokalplan ”Partiel Byplanvedtægt nr. 2”, at området må anvendes til boligformål.
Parcellen er beliggende i delområde I, hvor der kun må opføres åben-lav bebyggelse (fritliggende parcelhuse). I delområderne II, III og IV må der kun opføres tæt-lav bebyggelse (kæde-, række-, gård, klyngehuse o. lign.). Køber skal selv afholde udgifterne til udarbejdelse af en ny lokalplan, såfremt købers byggeri på parcellen ikke er inden for bestemmelserne i den gældende lokalplan. Lokalplaner skal
godkendes af Nordfyns Kommune efter planlovens bestemmelser.

Salg af byggegrunde sker efter bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest fredag den 21. januar 2022 kl. 12:00.

Åbningen af købstilbud er ikke offentlig.