Høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017, Lavbundsarealer

03.05.2021

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 29. april 2021 godkendt, at ovennævnte planforslag genfremlægges i offentlig høring.

Se referatet fra Kommunalbestyrelsens møde i kommunens dagsordensmodul.

Baggrunden for planforslaget

På mødet med landbrugsorganisationerne i Skamby Multihus i maj 2019 var det fra både landbrugsrådgivere og lodsejerne ønsket, at kommunens lavbundsområder blev opdateret, så sagsbehandlingen af minivådområder og vådområder kunne gå hurtigere.

Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i januar 2021, at stoppe den igangværende høring og sende planforslaget til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.
 
Kommunalbestyrelsen fremlægger nu planforslaget i offentlig høring i 10 uger fra den 3. maj til den 12. juli 2021. 

Indholdet i planforslaget

Planforslaget er opdatering af lavbundskortet i kommuneplanen, hvor lavbundsarealer udpeges. Kommuneplanens tilhørende retningslinjer for temaet er ligeledes revideret. 

Temaet Lavbundarealer er ét af temaerne i det såkaldte kommuneplankatalog (Planlovens §11a). Loven fastsætter, at kommuneplanen skal indeholder retningslinjer for lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder.  

Med planforslaget udpeges lavbundsarealer og potentielle vådområder. Derudover indeholder planforslaget retningslinjer for de to udpegninger. 

Formålet med planforslaget 

Ved at revidere temaet lavbundsarealer i kommuneplanen får vi et opdateret lavbundskort. 

Med et opdateret lavbundskort kan landbrugets interesseorganisationers ønske om en forbedret og hurtigere sagsbehandling i relation til ansøgninger om at etablere vådområder og minivådområder imødekommes. 

Derudover vil et opdateret lavbundskort kunne bruges i forbindelse med anden planlægning, da kortet viser hvilke arealer der er lavtliggende i forhold til de omkringliggende områder. 

Planforslag

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 12, Lavbundsarealer via dette link til en pdf.

Planforslaget kan ses via ovenstående link, via plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Udpegninger på kort

På kortet Planforslag 2020 udpeges eksisterende lavbundsarealer og lavbundsarealer, der kan genoprettes (potentiale vådområder). Derudover ses også det nuværende lavbundskort i kommuneplanen. 

Se det digitale lavbundskort her 

Offentlig høring

Planforslaget fremlægges hermed i offentlig høring i perioden fra den 3. maj 2021 til den 12. juli 2021. I høringsperioden har alle med interesse i sagen mulighed for at indsende deres bemærkninger, indsigelser eller forslag til det fremlagte planforslag.

Høringssvar til planforslaget skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via mail til: plan@nordfynskommune.dk, mærket ”Kommuneplantillæg nr. 12”, senest den 12. juli 2021.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I den forbindelse har kommunen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en endelig miljøvurdering, begrundet i, at planen vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Der stilles desuden krav til, at der udarbejdes en miljøvurdering, såfremt kommuneplantillægget fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Ingen af delene er tilfældet for kommuneplantillæg nr. 12, Lavbundsarealer. 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer Nordfyns Kommune, at det planlagte ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet, men derimod en positiv effekt på den fremtidige planlægning. 

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.