Landzonetilladelse - Horsebækvej 45, Otterup

03.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger på Horsebækvej 45, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til ændret anvendelse af 296 m² af bebyggelsen som an-søgt på matr.nr. 4f Brandsby By, Hjadstrup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Den ændrede anvendelse må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 3. marts 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til ændret anvendelse af en del af bebyggelsen på din ejendom Horsebækvej 45, Otterup. 

Da du købte ejendommen, havde værkstedet tidligere været anvendt som snedker-værksted til produktion af døre og vinduer, men det var i meget dårlig stand. Værk-stedet er nu fuldt ud renoveret og ønskes indrettet som et multiværksted med sliberum og makinrum, og der ønskes indrettet et undervisningsrum til heldagsundervis-ning.

Der er i øjeblikket plads til parkering for 10 biler ud over dine egne 2 private pladser, og hvis det bliver nødvendigt, vil det være muligt at lave plads til 17 biler ud over dine egne.

Begrundelse for afgørelsen

Der har tidligere været produktionsværksted på ejendommen, og det er vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre gener for naboer. Da det ansøgte etableres i samme bebyggelse som det tidligere værksted, er det vurderet, at det ikke er i strid med Planloven.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den fø-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00