Landzonetilladelse - Grønnegade 28, Otterup

06.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af have

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af have på Grønnegade 28, Tørresø, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til ændret anvendelse af 1.048 m² af haven til erhvervsformål som ansøgt på matr.nr. 27a Tørresø By, Krogsbølle under forudsætning af, at der etableres skærmende beplantning mod naboerne. Tilladelsen er givet efter Plan-lovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. maj 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at ændre en del af din have på matr.nr. 27a Tørresø By, Krogsbølle til erhvervsformål. 
Erhvervsformålet er at afvikle kurser i basisfriluftsliv, at afvikle sundhedsfremmende forløb for udendørs, at afvikle kurser og foredrag og naturpleje og botanik, idet haven anvendes som eksempelprojekt om, hvordan man kan omdanne en kultureng til natureng til gavn for biodiversiteten.
Der vil desuden blive etableret parkeringsareal på ejendommen lige syd for beboelsen, og det vil kunne fungere som mødepunkt for guidede ture ud i landskabet.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i landsbyen Tørresø, og er delvis omfattet af kommuneplan-ramme BE15, blandet bolig- og erhvervsområde og især turismeprægede erhverv.

Der har været foretaget naboorientering uden negativ reaktion, og det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00