Landzonetilladelse - Dyssevænget 17, Otterup

28.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på Dyssevænget 17, Has-mark, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på 212m² som ansøgt på matr.nr. 40a Hasmark By, Norup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 28. maj 2020.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til at opføre et enfamiliehus på matr.nr. 40a Hasmark By, Norup beliggende Dyssevænget 17, Otterup. 

Matriklens areal var tidligere på 11.496 m², men den 17. januar 2020 gav Nordfyns Kommune tilladelse til at udstykke en byggegrund på 6.050 m², som I har erhvervet, og hvorpå huset skal opføres. Der har tidligere været en beboelse på dette areal.

Huset er et étplanshus med ensidet taghældning. Det opføres i mørkerødt tegl med spil og beklædes med trælameller på sydfacaden. Taget beklædes med sort tagpap.
Huset placeres ca. 17 m øst for et eksisterende udhus. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i den landsbylignende bebyggelse Østerballe, og der har tidligere været helårsbeboelse på ejendommen. 
Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil virke dominerende eller forstyrrende i landskabet eller for naboer, og der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00