Høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 2019-12, HCA Airport i Beldringe

01.07.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 30. juni 2020 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlæg-ges i offentlig høring

Formålet med planlægningen

Planlægningen er udarbejdet med det formål at muliggøre en udvidelse og udvikling af lufthavnsområdet generelt, så en øget aktivitet både inden for luftfart samt relaterede erhvervs-, service-, undervisningsfunktioner mv. løbende kan understøttes. Med nærværende planlægning åbnes således mulighed for at udvide både terminalfaciliteter og landingsbane samt den eksisterende erhvervspark langs med Beldringevej.

Se planforslagene m.m. her: 

Se eventuelt referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde / Kommunalbestyrelsens møde hhv. den 17. juni 2020 og 30. juni 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – PolWeb dagsordenssystem.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring i 12 uger fra d. 1. juli 2020 til den 23. september 2020. 
I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag, mærket "Lokalplan 2019-12", skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via e-mail: plan@nordfynskommune.dk senest den 23. september 2020.

Retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber, kan byrådet under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøvurdering af planerne iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer §8, stk. 1. 

Nordfyns Kommune har på baggrund af en scoping (afgrænsning) vurderet, at planforslagene kan have væsentlig indvirkning på miljøet særligt med hensyn til følgende parametre: 

  • Vand (grundvand og overfladevand) 
  • Støj 
  • Trafik  
  • Jordforurening 
  • Luftforurening 
  • Landskab og visuelle forhold
  • Socioøkonomiske forhold

Under den offentlige høring har du mulighed for at give kommunen dit høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøvurderingen. Hvis du samtidig har et høringssvar til selve planforslaget, kan du sende ét samlet høringssvar.
Efter den offentlige høring skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til dit høringssvar, og beslutte om miljøvurderingen og/eller planforslagene skal ændres eller helt forkastes.
Kommunalbestyrelsens beslutning kan herefter påklages til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at den er annonceret på kommunens hjemmeside. Annoncen vil indeholde en klagefrist.

Planforslagene kan ses på www.nordfynskommune.dk under fanebladet ”Offentliggørelser” som man finder midt på forsiden, via www.plansystem.dk eller ved henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Ønsker du at vide mere, kan du ringe til Planafdelingen, på tlf.: 3058 6203


Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk
  

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00