Landzonetilladelse - Petersmindevej 18, Otterup

26.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af 3 lejligheder

Landzonetilladelse til indretning af 3 lejligheder i stuehuset på Petersmindevej 18, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til indretning af 3 lejligheder i nuværende stuehus på matr.nr. 21a Uggerslev By, Uggerslev beliggende Petersmindevej 18, Otterup. 
Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 26. februar 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at indrette 3 selvstændige lejligheder i det eksisterende stuehus på din ejendom Petersmindevej 18, Otterup.

Stuehusets boligareal på 250 m² vil være det samme efter opdeling i 3 lejligheder. 

Du ønsker at opdele stuehuset, da det så vil være nemmere at udleje og dermed undgå, at det står og forfalder.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom, hvor jorden drives sammen med en anden af dine ejendomme beliggende Agernæsvej 39.  På den ejendom er der et stuehus, hvorfra du driver begge ejendomme. Der er derfor ikke krav om, at der skal være et stuehus på Petersmindevej 18.

Der meddeles derfor tilladelse til indretning af 3 lejligheder på i alt 250 m² i det nuværende stuehus. Da indretningen sker indenfor nuværende bygningsmæssige rammer, er det vurderet, at det ansøgte ikke vil være i strid med Planloven.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00