Landzonetilladelse - Nyhave 9, Bogense

11.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbebyggelse

Landzonetilladelse til opførelse af en ny helårsbebyggelse på Nyhave 9, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til at opføre en 398 m² stor helårsbebyggelse som ansøgt på matr.nr. 2b Skåstrup By, Ore. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 11. februar 2020.

Ansøgningen

Skanlux Byggefirma A/S har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus på jeres ejendom matr.nr. 2a Skåstrup By, Ore. 
Det er oplyst, at byggeriet skal opføres til bygningsejers eget brug, og det skal anvendes som beboelse for bygningsejer og dennes gæster i forbindelse med jagtarrangementer i området.

Huset er et etplanshus med en højde på 4,9 m og med boligareal på 351 m². Derudover er der teknikrum/sauna på 26 m² samt overdækkede arealer/terrasser på i alt 59 m². Huset opføres med facader i Superwood profilbrædder i farven Zink, sort tagpap på taget og vinduer/døre i farven Granite 70.

Det nye hus placeres umiddelbart sydøst for ejendommens tidligere bebyggelse.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i det åbne land lidt øst for sommerhusområdet Skåstrup Strand. 
Den ligger i større sammenhængende landskabsområde og inden for kystnærhedszonen samt 300 m skovbyggelinje.

Der har tidligere været en samlet bebyggelse på ejendommen på ca. 800 m². En stor del af bebyggelsen blev revet ned i 2016, og resten ønskes nu revet ned.

Den nye bebyggelse placeres ca. 50 m længere væk fra kysten, og bebyggelsen op-føres som erstatning for den tidligere bebyggelse. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål. Det er samtidig vurderet, at den ansøgte bebyggelse ikke tilsidesætter hensynet til jordbrugserhvervet eller til de landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00