Landzonetilladelse - Langehede 83, Søndersø

06.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af hal og carport

Landzonetilladelse til opførelse af hal og carport på Langehede 83, 5471 Søn-dersø


Vi giver hermed tilladelse til at opføre en hal og en carport på i alt 283 m² på matr.nr. 1ae Dallund Hgd., Søndersø. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. februar 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre en hal og en carport på i alt 283 m² på din ejendom matr.nr. 1ae Dallund Hgd., Søndersø. 

På nordsiden af den eksisterende lade ligger en bygning, som fjernes, og samtidig fjernes den eksisterende carport øst for laden. Umiddelbart nordvest for laden ligger en mindre udhusbebyggelse, hvoraf der fjernes ca. 15 m². I alt fjernes der ca. 135 m² bebyggelse. Den nye hal opføres nord for laden og carporten øst for laden.

Den nye hal, som er til privat brug, bliver ca. 263 m². Den skal indrettes med et værksted og plads til opbevaring af veterantraktorer og bevaringsværdige maskiner.
Hallen bliver ca. 5,2 m høj, den opføres som en stålhal, der beklædes med stålplader på siderne og bølgeeternitplader på taget. 

Du har oplyst, at traktorerne og maskinerne i dag står spredt på 5 adresser, hvor de ikke længere kan stå. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er ca. 4,6 ha, og den er noteret som en landbrugsejendom men anvendes som beboelsesejendom. Den ligger i det åbne land, hvor der er spredt be-byggelse, og der er mere end 100 m til de udendørs opholdsareal hos de nærmeste naboer. Ejendommen er ikke omfattet af nogen form for beskyttet landskab eller an-den beskyttelse.

Den ansøgte bebyggelse opføres delvist som erstatning for eksisterende bebyggelse, som fjernes. Hallen bliver lavere end den eksisterende lade, som den bygges sammen med, og stuehuset er også højere end den nye hal. 

Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil virke dominerende i landskabet eller være til gene for naboer, og der er af samme årsag ikke foretaget naboorientering.
På baggrund af ovenstående meddeles der tilladelse.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00