Landzonetilladelse - Gl. Kappendrupvej 15, Otterup

16.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en hal

Landzonetilladelse til opførelse af en hal på Gl. Kappendrupvej 15, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af en 197 m² stor hal til privat brug på matr.nr. 12s Kappendrup By, Hjadstrup. Tilladelsen gives under forudsætning af, at yder-væggene bliver i en jordfarve. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 16. april 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre en hal til privat brug på din ejendom matr.nr. 12s Kappendrup By, Hjadstrup.

Hallen bliver ca. 6 m høj, og den placeres ca. 25 m nord for ejendommens beboelse. Ydervæggen på hallen bliver stålplader, og der lægges sorte eternitplader på taget.

Du har oplyst, at hallen skal anvendes til opbevaring af diverse køretøjer samt af pil-ler til jeres pillefyr. Der indrettes et lille areal til hobbyværksted.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen, som er på 5.285 m², ligger i udkanten af landsbyen Kappendrup. 

Det er vurderet, at hallen ikke vil få en negativ påvirkning af området, samt at den ikke vil være til gene for naboer, og der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00