Landzonetilladelse - Grusgyden 31, Otterup

13.09.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til fortsat benyttelse af areal til modelflyvning

Landzonetilladelse til fortsat benyttelse af areal til modelflyvning på Grusgyden 31, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til fortsat at benytte det samme areal på ca. 50 x 250 m med den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 3s Lumby Strand, Østrup til model-flyvning. 

Tilladelsen gives efter Planlovens § 35 under forudsætning af, at arealet ryddes for bebyggelse, når det ikke længere benyttes til modelflyvning.

Tilladelsen er tidsbegrænset til den 31. december 2024 af hensyn til muligheden for en vurdering af forholdene til den tid.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 13. september 2019.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til fortsat at benytte et ca. 50 x 250 m stort areal af matr.nr. 3s Lumby Strand, Østrup til modelflyvning. I har oplyst, at I løbende udfører støjmålinger for at sikre, at støjen ikke overstiger 80 db. Behovet for målinger er dog faldet markant, idet udviklingen inden for model/droneflyvning har medført, at 90% af de flyvninger, der udføres i dag, er med elmotor, som har markant lavere støjemision end brændstofmodeller. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i det åbne land indenfor kystnærhedszonen. Arealet har været anvendt til modelflyvning gennem mange år, og der er tale om fornyelse af tidligere meddelt tilladelse, som udløber den 31. december 2019. Der ændres ikke på de ek-sisterende forhold, og det er vurderet, at det ikke vil være i strid med hensigten med kystnærhedszonen.

Der har været gennemført naboorientering uden negative reaktioner.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00