Landzonetilladelse - Rugårdsvej 729, Morud

16.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning samt to udhus på Havrehedskolen

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning samt 2 udhuse med overdækning på Rugårdsvej 729, 5462 Morud


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af en 111 m² stor tilbygning samt 2 udhuse med overdækning på hver 38 m² på matr.nr. 1a Morud By, Vigerslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 16. oktober 2019.

Ansøgningen

Du har på vegne af Nordfyns Kommune, driftsafdelingen fremsendt ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på 111 m² med et overdækket areal hertil på 18 m² samt 2 udhuse med overdækning på hver 38 m² på Havrehedskolen beliggende Rugårdsvej 729, Morud. 

Tilbygningen opføres på sydsiden af skolens nordøstligst beliggende bygning. Til-bygningen er en udvidelse af gangareal, som ændres til samlingslokale.
Det ene udhus opføres øst for den nye tilbygning mellem eksisterende bebyggelse. Det andet udhus opføres umiddelbart nordvest for skolen, nær ved sportspladserne.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte byggeri opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, og det vurderes ikke på nogen måde at være i strid med planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00